บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน

 

การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน

กรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของ (Freight) หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของให้บวกค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน เข้ากับราคาและค่าประเมินภัย ดังนี้

1.  ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานที่ใช้ในการคำนวณเงินอากร ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกตามที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้าฉบับ House Air Waybill (HAWB) จากสนามบินต้นทางบรรทุกซึ่งได้รับการรับรองจากบริการบิน ผู้เป็นตัวแทนอากาศยานนั้นๆ

2.  หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในใบตราส่งสินค้า HAWB ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกที่ปรากฏใน Master Air Waybill (MAWB) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินอากร

3.  หากไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกในใบตราส่งฉบับ HAWB หรือไม่ปรากฏค่าระวางบรรทุกใน MAWB ให้ใช้อัตราเฉลี่ยค่าระวางบรรทุกตาม FULL IATA RATE ตามหนังสือ THAI CARGO TARIFF

4.  ของที่นำเข้าทางอากาศยาน แต่มีบัญชีราคาสินค้าสำแดงราคารวมค่าขนส่งทางอากาศยาน เท่ากับราคารวมค่าขนส่งที่นำเข้าทางเรือ ในกรณีเช่นนี้การกำหนดเวลาให้หักค่าขนส่งทางเรือออกจากราคาดังกล่าว แล้วบวกค่าขนส่งทางอากาศยานที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกได้ชำระไป หากไม่ทราบราคาขนส่งทางเรือที่จะคำนวณหักออกได้ ให้หักค่าขนส่งของทางเรือในอัตราร้อยละ 10 ของราคาของ

ที่มา ; คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 5/2551 ข้อ 11 (3)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 10:30 น.