บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด

คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด

ผู้ฟ้องคดีฟ้อง (กรมศุลกากร) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทด แทน กรณีนาย ส. ผู้ตายขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้บริษัท อ. จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ 161/2549 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ให้นาย ส. ผู้ตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน 47,754.80 บาท อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่นาย ส. ไม่ชำระ และถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ผู้ตาย ชดใช้ค่าสินไหมทด แทนดังกล่าว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเจ้าหนี้มูลละเมิดจึงจำต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อนาย ส. เจ้ามรดก โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็น คำบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แต่โดยที่คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้มูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อนาย ส. เจ้ามรดก จึงอยู่ในบังคับต้องห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตามมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ได้แจ้งของดเบิกบำนาญปกติของนาย ส. กรณีถึงแก่ความตายตามแบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่มา คำสั่งที่ ร.40/2554 คำร้องที่ ร.628/2553

เพิ่มเติม

มาตรา ๑๗๕๔ ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย