บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คดีความรับผิดทางละเมิด

คดีความรับผิดทางละเมิด

นายสุรสิทธิ์ กลับประสิทธิ์  ผู้ฟ้อง

กรมศุลกากร                  ผู้ถูกฟ้อง

อธิบดีกรมศุลกากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สอบสวนพบว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกปฏิบัติราชการอยู่กองตรวจสินค้าขาออก มีหน้าที่ตรวจสอบหมายเลขคอนเทนเนอร์ (หลังใบขนสินค้าขาออก) กับเอกสารการนำของลงเรือ กระทำโดยประมาทเลินเล่อ ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารตามใบขนสินค้าขาออกด้วยความระมัดระวัง เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกกระทำการทุจริตนำใบขนสินค้าขาออก มาขอรับเงินชดเชย ค่าภาษีอากร ทำให้ทางราชการเสียหาย อธิบดีกรมศุลกากรจึงมีคำสั่งลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสีย หายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมศุลกากร) จึงเป็นคำสั่งตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งตามขั้นตอนในการออกคำสั่งตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อธิบดีกรมศุลกากรจะต้องส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เมื่ออธิบดีกรมศุลกากรได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น และสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้มีหนังสือ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาชดใช้ค่าเสียหายภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 อันเป็นการดำเนินการก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวนและรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจ สอบ และเป็นการข้ามขั้นตอนที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง ก็ไม่มีผลทำให้คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นกลับเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได้

เนื่องจากคดีนี้เป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า หน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้โดยไม่จำต้องพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เพิกถอนคำสั่ง ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนการออกคำบังคับนี้ให้ถูกต้องได้

ที่มา คดีหมายเลขแดงที่ อ.396/2552 คดีหมายเลขดำที่ อ.661/2549