บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 

สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งอธิบดีอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๘ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สามารถนำของจากต่างประเทศเข้ามาทำการผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดังนี้

๑ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๘๘ “รายการ...............

ให้ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลัง สินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่น (วรรคสอง)

การปล่อยของออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลัง สินค้าทัณฑ์บนอื่นหรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราช อาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

การรับของที่ได้โอนหรือจำหน่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราช อาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา๑๒แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. ๒๕๓0 ลงวันที่ ๖ มกรา คม พ.. ๒๕๕๕ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และพิธีการต้องเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓/๒๕๕๕) ดังนี้

๒.๑ เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่อธิบดีกรมศุลกากรอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อใช้ทำการ ผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประ เภทโรงผลิตสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ของที่จะได้รับยกเว้นอากรต้องมีความจำเป็นใช้ในการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น

๒.๒ เศษหรือของที่ดัอยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประ กอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราช อาณาจักรแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่นให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับจำนวนเงินอากรที่คำนวณตามสภาพของหรือราคาของ แล้วแต่กรณี และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลานำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าว

๒.๓ เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำ ของเข้ามาผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณา จักร แต่จำหน่ายด้วยวิธีบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการตามกฎ หมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล

๒.๔ ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑบนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้ว และภายหลังได้มีการส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้

() ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓ ซึ่งนำเข้ามาในราช อาณาจักรยังไม่เกินหนึ่งปี

() ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎ หมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

๒.๕ ของที่นำเข้ามาผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน