บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว

สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว

สปป. ลาว จัดเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Least Development Countries) จึงได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยสามารถแบ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่สปป.ลาวได้รับออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences) และ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้เป็นการเฉพาะตามกรอบ หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่สปป.ลาวเป็นสมาชิก ดังนี้

1 ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences) หมายถึง ระบบการให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒ นาโดยลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่มีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิ พิเศษทางการค้าทั้งนี้ประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ จะเป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่หวังผลตอบ แทนใดๆ ทั้งสิ้น

2 การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (AISP: ASEAN Integration System of Preferences) การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน เป็นการให้สิทธิพิเศษในลักษณะทวิภาคี ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียวจากประเทศผู้ให้โดยไม่มีการเจรจาต่อรอง ซึ่งประเทศสมาชิกใหม่อา เซียนได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม จะส่งรายการสินค้าที่ต้อง การขอรับสิทธิพิเศษดังกล่าวให้ประเทศไทยพิจารณาและประเทศไทยจะพิจารณาทบทวนรายการสินค้าที่จะให้ AISP ทุกปี

3 สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดีเจ้าพระยาแม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)

4 ออสเตรเลีย ได้อนุญาตให้สินค้าอุตสาหกรรม หรือที่ผลิตในประเทศด้อยพัฒนา (Least development countries) ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2546 แต่สินค้าอุตสาหกรรมที่จะขอรับสิทธิ์ นำเข้าต้องมีกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายในประเทศด้อยพัฒนาและต้นทุนการผลิตสินค้าในโรงงานของประ เทศด้อยพัฒนาจะต้องไม่ต่ำกว่า 50 % ของต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งโรงงาน จึงขอรับสิทธิดังกล่าวได้ ทั้งนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานรับรองตามมาตรฐานแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin) ว่ามาจากประเทศด้อยพัฒนา จึงจะได้รับสิทธิดังกล่าว

5 ข้อตกลงการค้าเอเชีย แปซิฟิค (Asia – Pacific Trade Agreement : APTA) เดิมใช้ชื่อว่า ข้อตกลงกรุงเทพ (Bangkok Agreement) สปป.ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิก ทำให้สามารถใช้สิทธิพิเศษในการค้าต่าง ๆ กับประเทศสมาชิก เช่น อินเดีย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น

6 แคนนาดา ในเดือนมกราคม 2546 แคนนาดาได้ประกาศลดภาษีศุลกากร และโควตา ให้กับประเทศด้อยพัฒนาจำนวน 48 ประเทศ โดยรัฐบาล สปป.ลาวได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องการเข้าสู่ตลาด กับรัฐบาลแคนนาดา ในเดือนมีนาคม 2546

7 สหภาพยุโรป (European Union) ได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สปป.ลาวในการส่งสินค้าเข้าสู่สหภาพยุโรปด้วยสิทธิพิเศษทางภาษี และข้อตกลงหลายฉบับ เช่น การใช้อัตราภาษีภายใต้สิทธิ GSP  ข้อตกลงการค้าสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มระหว่าง สปป.ลาว และสหภาพยุโรป (EU – Lao People’s Democratic Republic agreement on trade in textiles) สิทธิประโยชน์แก่องค์กรระดับภูมิภาค (The Regional accumulation advantage)ซึ่งสหภาพยุโรปได้ให้สิทธิพิเศษนี้แก่อาเซียนทำให้สปป.ลาวได้รับประโยชน์ด้วย และ Everything but Arms initiative (EBA) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทางสหภาพยุโรปได้ริเริ่มในเดือนมีนาคม 2543    โดยจะลดภาษีศุล กากรขาเข้า และไม่จำกัดโควตาในการส่งสินค้าเข้าสู่สหภาพยุโรปจากประเทศด้อยพัฒนา ทุกชนิดยกเว้น อาวุธสงคราม และสัมภาระทหาร

ญี่ปุ่น ได้ให้สิทธิพิเศษ GSP แก่ สปป.ลาว ในการส่งออกสินค้าหัตถกรรม เห็ดธรรมชาติ เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์จากไม้

9 สหรัฐอเมริกา สปป.ลาวได้รับสถานะเป็นคู่ค้าปกติ (Normal Trade Relations : NTR) กับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และออกกฎ หมาย Lao People’s Democratic Republic – United States of America Bilateral Trade Agreement  ซึ่งลงนามในวันที่ 18 กันยายน 2546 ทั้งนี้เพื่อเป็นขจัดอุปสรรค และข้อกีดกันที่มิใช่ภาษีของทั้งสองประเทศ ซึ่งสาระสำคัญของข้อตก ลงดังกล่าวจะเน้นไปที่ การเข้าสู่ตลาด และการได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง แก่สปป.ลาว ในการส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาด้วยอัตราภาษีพิเศษ