บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว

ดัชนีบทความ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว

ตั้งแต่เปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลลาวได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2531 และได้จัดตั้งคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Management Committee : FIMC) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment : DDFI) สังกัดคณะกรรม การแผนการร่วมมือ (State Planning Committee) ล่าสุดได้เปลี่ยนหน่วยงานที่รับ ผิดชอบคือ กรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department : IPD) ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และกำ หนดกฎระเบียบด้านการลงทุน ให้บริการแบบ One Stop Service ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารนโยบายและพิจารณาโครงการที่ขอลงทุนในลาว ทั้งของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่น อีกทั้งยังรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยมีระยะเวลากำหนดอย่างชัดเจนดังนี้

-โครงการที่อยู่ในบัญชีส่งเสริม 15 วันทำการ

-โครงการที่อยู่ในบัญชีเปิดมีเงื่อนไข 25 วันทำการ

-โครงการที่เกี่ยวพันกับการใช้สิทธิสัมปทาน 45 วันทำการ

โดยผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะได้รับใบอนุญาตในการลงทุน ทะเบียนวิสาหกิจ และทะเบียนอากรพร้อมกันที่ กรมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายในและต่างประเทศ

สำหรับอำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุน ทางสปป.ลาว ได้ให้สิทธิแก่แขวงฯ มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนต่างประเทศสำหรับโครงการในบัญชีส่งเสริม (Activities Promoted for Foreign Investment) ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถขออนุมัติการลงทุนกับเจ้าแขวงที่โครงการนั้นตั้งอยู่ได้ทันที ยกเว้นแขวงขนาดใหญ่ 4 แขวงคือ นครหลวงเวียงจันทร์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจำปาสัก จะขออนุมัติได้ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาอนุมัติจากส่วนกลาง

นอกจากนี้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ มาตราที่ 4 รัฐบาลลาวยังให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ โดยจะไม่ถูกยึด ริบ หรือโอนไปเป็นของรัฐ เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนจะได้รับค่าทดแทนคืนโดยเร็วอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนั้นยังรับประกันจะไม่เข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของการถือครองที่ดิน สปป.ลาวยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดินระยะยาว และสามารถโอนสิทธิและผลประ โยชน์จากการเช่าที่ดินได้ตั้งแต่ 30 ปี 50 ปี หรือ 80 ปี โดยขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการให้สัมปทานที่ดินแต่ในปี 2542 ลาวได้ออกกฎหมายว่าด้วยการวางผังเมือง (The Town Planning Law) โดยกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อวัตถุ ประสงค์ต่างๆ เช่น เขตที่อยู่อาศัย เขตสำนักงาน เขตการค้า เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติ ต้องคำนึงถึงแหล่งที่ตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามเขตที่กำหนด