บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า

 

ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติของเมียนมาร์ (Foreign Investment Law) ฉบับใหม่ยังคงไม่เอื้อต่อการลงทุนมากนัก เพราะขาดความชัดเจนในรายละ เอียดแต่ก็ดีกว่าฉบับเก่า เนื่องจากได้ยกเลิกข้อกำหนดเงินจดทะเบียนขั้นต่ำทั้งของภาคการผลิตและบริการ แต่ยังมีหลายมาตรการต้องติดตาม ได้แก่

1.มาตรการ 12 (j) กำหนดให้คณะกรรมการการลงทุนต่างชาติมีอำนาจขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติให้ ประชาชนชาวพม่า หากนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้ กับรัฐบาลได้ ซึ่งไม่มีรายละเอียดหรือเงื่อน ไขใด ๆ มารองรับการขายหุ้นดังกล่าว

2.ข้อกำหนดให้กิจการการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการภายในอาณาเขต 10 ไมล์ เข้ามาจากชายแดนต่างประเทศยกเว้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องได้รับการอนุมัติโดย รัฐบาลพม่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานไทยจำนวนมากที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งพม่า เช่น โรงงานไทยในพม่าบริเวณด่านชายแดนสามองค์ 10 กว่าแห่ง เรื่องนี้จะเสนอรัฐบาลพม่าทบทวนก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3.ห้ามชาวต่างชาติทำธุรกิจขนส่ง จึงเกิดปัญหาด้านการตีความว่ารถขนส่งของไทยจะวิ่งข้ามแดนได้หรือไม่ จึงต้องการให้ยืดหยุ่น

4.ข้อกำหนดในการนำเงินออกนอกประเทศก็ไม่ชัดเจน

นายธันวา มหิทธิวาณิชชา ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เปิดเผยว่า กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับนี้มีหลายมาตราไม่เอื้อต่อการลงทุน ได้แก่ มาตรการบังคับให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นให้กับประชาชนพม่า ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้กับรัฐบาลได้ โดยไม่กำหนดว่าจะแจ้งเตือน มีมาตรการใดรองรับ และขายให้ใคร ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ มาตราที่กำหนดให้บริษัทต้องมี บุคลากรชาวพม่าในตำ แหน่งผู้ชำนาญการด้านเทคนิค 25% ใน 2 ปีแรก เพิ่มเป็น 50% ภายใน 4 ปี และมีอย่างน้อย 75% ภายใน 6 ปี อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะไม่มีผู้ชำนาญการชาวพม่าเพียงพอแต่อย่างใด แม้ไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจมานานแล้ว แต่ยังมีบางตำแหน่งต้องจ้างบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความรู้เฉพาะด้านมาตรา ที่เกี่ยวกับกิจการต้องห้ามซึ่งรวมถึงการผลิตและการบริการไม่มีความชัดเจน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรม การการลงทุนจากต่างประ เทศเมียนมาร์ ประกอบกับกฎหมายการลงทุนฉบับนี้ไม่มีนิยามเรื่องการค้า (Trading) แต่ พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษได้นิยามการบริการและการค้าเป็นสิ่งเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการตีความ ส่งผลให้การลงทุนแทบทุกอย่างอาจต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการลง ทุนจากต่างประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังไม่มีรายละเอียดการเชื่อมโยงกฎหมายฉบับนี้กับกฎหมายฉบับอื่นๆ เช่น Company Act หรือกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ถ้าลงทุนนอกเขตแล้ว ต้องการลงทุนเพิ่มในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องขออนุญาตคณะกรรมการใหม่หรือไม่

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายการลงทุนฉบับดังกล่าวกำลังถูกพิจารณาก่อนส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีของพม่าอีกครั้ง และเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะส่งให้นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีของพม่าลงนามรับรอง

นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บี โอไอ) กล่าวว่า ร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่อาจทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียประโยชน์ เช่น การค้าขายแดนที่มีข้อจำกัดมาก มาย ภาครัฐและบีโอไอจะหาผู้ชำนาญกฎหมายการลงทุนในพม่ามาช่วยให้ข้อมูล

นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส.อ.ท. เปิดเผยว่า เป็นกังวลมาตรา 17 (k) คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าทำสัญญากับบุคคลอื่นโดยการ ถ่ายโอนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายทอดความลับทางธุรกิจ เช่น ส่วนผสมของสินค้า เป็นต้น