บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลงทุนในพม่า

ดัชนีบทความ
การลงทุนในพม่า
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การลงทุนในพม่า

เวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนประเทศในเขตอาเซียน คงไม่มีประเทศไหนฮอตไปกว่าประเทศพม่า ดังนั้น จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังหาลู่ ทางในการเข้าไปลงทุนในพม่าโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  รายงานว่าพม่ามีการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบด้านการลงทุนของพม่า เช่น สหรัฐฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อพม่า เพื่อเปิด ทางให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก(World Bank) ธนาคารพัฒ นาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) สามารถเข้าไปประเมินสภาพเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคอย่างจำกัดแก่พม่าได้ สภาพยุโรป (European Union: EU ) เริ่มยกเลิกคำสั่งห้ามให้วีซ่าบางประเภทแก่พม่า และญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกการระงับการให้สินเชื่อแก่พม่า ซึ่งดำเนินมานานถึง 25 ปี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปประเทศพม่าในบางแง่มุมยังต้องการการพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเกื้อหนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพม่าได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ Maplecroft ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ความเสียงของอังกฤษ ระบุว่ากฎหมายธุรกิจของพม่าอยู่ในอันดับต่ำที่สุดในโลกจากการจัดอันดับทั้งหมด 197 ประเทศ เนื่องจากกฎหมายธุรกิจของพม่าให้ความคุ้มครองบริษัทต่างชาติน้อยที่สุด ทำให้ที่ผ่านมารัฐบาลพม่าต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างรวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพม่าเพิ่มขึ้นมาก

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของพม่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในพม่าได้ทั้งในรูปแบบที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%(100% foreign owned)หรือในรูปของการร่วมลงทุน( join venture) กับนักลงทุนท้องถิ่น โดยนักลงทุนต่างชาติจะต้องร่วมทุนอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 35ของ equity capital ทั้งหมด

2. นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรํฐ สำหรับ            ธุรกิจอุตสาหกรรม (manufacturing) และ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกิจบริการ(services)

3. ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ของพม่าซึ่งอยู่ในการควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า นักลงทุนสามารถได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ได้รับการยกเว้นภาษี (tax holiday) เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอขยายเวลาต่อได้

3.2 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลกำไรที่นำกลับมาลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี

3.3 ให้คำนวนอัตราค่าเสื่อมสภาพ (accelerated depreciation rates) ได้ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก MIC

3.4 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 จากรายได้ที่ได้จากการส่งออก

3.5 สามารถชำระภาษีเงินได้ในนาม (on behalf) ของผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคชาวต่างชาติที่บริษัทจ้าง โดยสามารถนำรายจ่ายในส่วนนั้นมาหักออกจากรายได้พึงประเมินภาษีเงินได้

3.6 ชำระภาษีเงินได้สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติได้ในอัตราเดียวกับประชาชนพม่า

3.7 สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยและพัฒนามาหักออกจากรายได้พึงประ เมินภาษีเงินได้ได้

3.8 สามารถยกยอดผลประกอบการที่ขาดทุนไปรวมกับผลประกอบการของปีต่อ ๆ ไปได้เป็นระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน หากผลประกอบการรวมยังขาดทุนอยู่

3.9 ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและ/ หรือภาษีในประเทศอื่น ๆ สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต ในระยะ ๓ ปีแรกหลังจากเริ่มดำเนินการ