บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว

ดัชนีบทความ
เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว

1 นครหลวงเวียงจันทน์

เป็นเมืองหลวงของสปป.ลาว เดิมเรียกว่ากำแพงนครเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ตอน กลางของประเทศ มีพื้นที่ 3.9 พันตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางด้านการ เมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย มีย่านไชน่าทาวน์ และห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นตลาดสินค้าจากไทย จีนและเวียดนามวางจำ หน่ายเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจของสปป.ลาวตอน กลาง

2 แขวงหลวงพระบาง

เป็นแขวงสำคัญทางตอนเหนือของประเทศ มีพื้นที่ 1.7 หมื่นตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางเหนือของนครเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร เชื่อมต่อถึงกันด้วยทางหลวงหมายเลข 13 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 – 10 ชั่วโมงถนนอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนัก มีเครื่องบินจากนครเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางโดยสายการบินลาว ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที มีประชากรประมาณ 4.2 แสนคน ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2541 จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งทำให้เมืองหลวงพระบางเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และสิ่งปลูกสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่งดงาม ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจของสปป.ลาวตอนเหนือ

3 แขวงสะหวันนะเขต

แขวงสะหวันนะเขตเป็นแขวงสำคัญทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นแขวงที่ใหญ่อันดับ 2 ของสปป.ลาวอยู่ตรงข้ามจังหวัดมุกดา หารมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนและมีสะพานมิตรภาพ 2 เชื่อมโยงไทย-ลาว โดยมีเส้นทางหมายเลข 9 ที่สามารถเดินทางไป เมืองดองฮา และ ท่าเรือน้ำลึกดานังของ เวียดนาม ด้วยเหตุนี้แขวงสะหวันนะเขตจึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการค้าและรวมไปถึงการส่งสินค้าผ่านแดน ระหว่างเมืองเมาะลำไยของพม่ากับแขวงสะหวันนะเขตเพื่อผ่านไปท่าเรือน้ำลึกดานังของเวียดนามซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,450 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม East-West Economic Corridor หรือ EWEC ภายใต้ กรอบพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ซึ่งเป็นทางบกที่สั้นที่สุดที่สามารถเชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้

ทรัพยากรทางธรรมชาติสำคัญคือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทองคำ ทองแดง ฯลฯ ซึ่งเหมืองทองคำ ทองแดง อยู่ที่เมืองเซโปน ซึ่งเป็นเหมืองแร่พาณิชย์ใน สปป. ลาวทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในแขวงสะหวันนะเขต และเป็นเหมืองแห่งแรกของสปป. ลาวที่ผลิตแร่ทองแดงส่งออกตั้งแต่เดือนมีนาคม2548 สามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก

แขวงสะหวันนะเขตเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ( SASEZ ) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของลาวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อดึงดูดการลง ทุนจากต่างประเทศและในประเทศ ในภาคการผลิต การค้า บริการ และ logistics ตามนโยบายของรัฐบาล สปป. ลาว ซึ่งทางรัฐ บาลได้ตั้งเป้าหมายให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน เป็นศูนย์กลางการค้าและบริ การของ EWEC ที่จะช่วยให้สปป.ลาวขจัดความยากจนและสร้างพื้นฐานด้านอุตสาห กรรมและความทันสมัย ภายใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ตามที่รัฐบาลคาดหวังไว้ แม้ยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก แต่คาดว่ารัฐบาลลาวจะเร่งผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลำดับ

ข้อได้เปรียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ( SASEZ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องและหลายรูปแบบ เช่น สามารถขนส่งสินค้าทางถนนไปยัง จีนและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการขน ส่งสินค้าผ่านด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขตซึ่งในอนาคตจะใช้ระบบSingle Stop Inspection Service จะช่วยลดเวลาและขั้นตอนให้น้อยลง ทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกมาก นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือน้ำลึกดานังกับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพื่อการค้าต่างประเทศ และเมื่อความร่วมมือระหว่างสปป.ลาว ไทยและญี่ปุ่น ปรับปรุงท่าอากาศยานสะหวันนะเขตสำเร็จตามแผนการ จะสามารถติดต่อกับต่างประเทศโดยทางอากาศ

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนได้แก่การแปรรูปเพื่อการส่งออก การค้า การบริการและ Logistics โดยธุรกิจที่เป็นไปได้มาก ได้แก่เกษตรแปรรูป หัตถกรรม การหีบห่อ ผลิตภัณฑ์จากไม้ รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนสามารถใช้ประ โยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่ ทางสปป. ลาวได้รับมาจากประเทศที่พัฒ นาแล้ว

สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนคือ Savan Sena Special Zone Authority (SEZA) เป็น one stop service มีอำนาจในการพิ จารณาอนุมัติการลงทุนและใบอนุญาตการลงทุน ใช้เวลาดำเนินการเพียง 5 วัน ทำให้นักลงทุนได้รับความสะดวกในการติดต่อขออนุญาตลงทุน

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนของลาว อาจต้องเผชิญกับคู่แข่งสำคัญคือเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาวในจังหวัดกวางตรีของเวียดนามซึ่งอยู่ติดกับแขวงสะหวันนะเขตของลาว มีความก้าวหน้าไปมากในปัจจุบันและพร้อมรองรับการเข้ามาตั้งฐานการผลิตของนัก ลงทุนได้ทันที อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับท่าเรือดานัง ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำกว่าการผลิตในลาวปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติเลือกลงทุนในเวียดนามแทนลาว