บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า

เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า

1 เมืองเนย์ปยีดอว์

เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ใกล้กับเมืองปินมะนา อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือราว320กม. เมืองเนย์ปยีดอว์เป็นทั้งศูนย์กลางการบริหารและการทหารของประเทศ ขณะนี้รัฐบาลกําลังเร่งสร้างเส้นทางสู่เมืองต่างๆโดยรอบ หากแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่สําคัญอื่นๆ ของประเทศทั้งรัฐฉาน รัฐชิน และรัฐกะเหรี่ยง

เพิ่มเติม การส่งออกทางชายแดนไปเมืองเนย์ปยีดอว์ ผ่านทางด่านศุลกากรแม่สะเรียง ที่บ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางที่ไกล้ที่สุด

2 เมืองย่างกุ้ง

เป็นเมืองหลวงเก่า แต่ยังคงความสําคัญในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระ จายสินค้าไปสู่ภาคต่าง ๆของประเทศ นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า อัญมณีและการส่งออกไม้สักอีกด้วย กรุงย่างกุ้งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่น ๆ ด้านศาสนามีพระบรมธาตุชเวดากอง พระเจดีย์สุเล พระเจดีย์โบตะกอง และพระพุทธไสยาสน์เซาตาจี เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้าน อาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

3 เมืองมัณฑะเลย์

เมืองใหญ่อันดับสอง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศพม่าตอนบน และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน เป็นเมืองที่ชาวพม่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนา บริเวณใจกลางเมืองมีตลาดเซโจ เป็นศูนย์กลางการค้าและตอนใต้ของเมืองเป็นย่านงานศิลปหัตถกรรม ทั้งงานภาพ งานแกะสลัก การสร้างสถูปเจดีย์การทําแผ่นทองคําเปลว งานหล่อที่มีการผลิตฝีมือตามแบบวิธีโบราณด้วยทอง เงิน หินอ่อน สิ่วเส้นด้าย และหูกทอผ้า สําหรับด้านการเกษตรในอดีตมีการทํานาปลูกข้าว และตามแนวลํานํ้าเหมาะกับธุรกิจท่องเที่ยว

4 เมืองเมียวดี

เป็นเมืองชายแดนอยู่ตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงเป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีความสําคัญเพราะอยู่ในแนวเส้นทาง R2 (GMS Economic Corridors แนวตะวันออก-ตะวันตก) จึงเป็นช่องทางกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆของประเทศพม่า

5 เมืองท่าขี้เหล็ก

ตั้งอยู่ในรัฐฉานอยู่ตรงข้ามอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองชายแดนมีความสำคัญเพราะอยู่ในแนวเส้นทางย่อยหมายเลข R3Wของเส้นทางหมายเลข R3 North-South Economic Corridor (NSEC) โดยสามารถเชื่อมต่อกับจีนตอนใต้ถึงเมืองคุนหมิง จึงเป็นช่องทางกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆของประ เทศพม่าตอนในและจีนตอนใต้

6 เมืองเกาะสอง

เป็นเมืองชายแดนอยู่ตรงข้ามจังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาการยกเลิกสัมปทานของประเทศพม่า หากการเจรจาได้ข้อยุติแล้วจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยว และการประมงในพม่า

7 เมืองพุกาม

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญของพม่า เรียกอีกชื่อว่าดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites” สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและจะงดงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝน รัฐ บาลให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันที่10 มีนาคม 2548 ได้เปิดหอชมวิว ซึ่งเป็นหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มีความทันสมัยและครบวงจรอันประกอบ ด้วยศูนย์บริการทางธุรกิจสํานักงาน ร้านค้า ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุมภัตตาคาร ลอยฟ้าและจุดชมวิว นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดโรงแรมที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่ง ชาติโดยการลงทุน ของนักลงทุนท้อง ถิ่น ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่นโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ

8 เมืองมูเซ

เป็นเมืองชายแดน อยู่ตรงข้ามเมืองลุยลี่จีนของประเทศจีน จึงเป็นจุดการค้าชายแดนหลักระหว่างจีน-พม่า ปัจจุบันมีถนนเชื่อมจากเมืองมูเซถึงมัณฑะเลย์ และเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักระหว่างจีน-พม่า

9 เมืองเมาะลําไย

ตั้งอยู่ในรัฐมอญห่างจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราว170กม.เป็นศูนย์ กลางทางการค้าและเป็นท่าเรือสำคัญทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า

10 เมืองพะโค

ชื่อเมืองหงสาวดีในอดีต เป็นเมืองหลวงของรัฐพะโค อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่เป็นมอญและนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้พะโคยังเป็นแหล่งปลูกข้าวและผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ รวมถึงมีอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานนํ้าตาล โรงงานทอผ้า และโรงงานเซรามิกส์

11 เมืองซิตต่วย

ตั้งอยู่ในรัฐยะไข่หรืออาระกันเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติริม

ทะเลเบงกอล ปัจจุบันอินเดียได้เข้าไปสนับสนุนการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่และมีแผนเชื่อมท่าเรือดังกล่าวกับอินเดียตะวันออกผ่านแม่นํ้าคาลาดาน

12 เมืองทวาย

เป็นเมืองหลวงของรัฐตะนาวศรี ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้า ใจเรื่องการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกและพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือนํ้าลึกทวายมายังไทยด้านบ้านนํ้าพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ทวายยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ดีบุกและทังสเตน มีนักลงทุนเข้าไปบุกเบิกจํานวนไม่มากนัก มะริด ปัจจุบันเป็นเมืองท่าทางการประมงและศูนย์กลางการค้าไข่มุกที่ส่ำคัญ ของเขตตะนาวศรี นอกจากนี้ทางการพม่ายังมีแผนในการพัฒนาหมู่เกาะมะริดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วย

13 เมืองปกเปี้ยน

สภาพทางภูมิศาสตร์เอื้อต่อการสร้างท่าเรือนํ้าลึก เมื่อประมาณปี พ.ศ2540

บริษัท สหวิริยา ของไทย ได้ทํา MOUกับรัฐบาลพม่าเพื่อดําเนินการสร้างท่าเรือ บริเวณดังกล่าว และสร้างเส้นทางเชื่อมมายังท่าเรือที่ประจวบฯของบริษัทสหวิริยา แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด