บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 509/2550

ข้อหารือในปัณหากฎหมาย

ในการจัดเก็บอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อบริโภคภาย ในประเทศจะต้องจัดเก็บเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่ชำระในขณะนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อบริโภคภายในประเทศตามมาตรา 112 จัตวา แห่งพระราช บัญญัติศุลกากรฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 349 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือไม่ อย่างไร และหากจะต้องจัดเก็บเงินเพิ่มดังกล่าวจะคำนวณเงินเพิ่มโดยนับจากวันใดระหว่างวันที่ได้ส่งมอบของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนจนถึงวันที่นำเงินอากรมาชำระ หรือวันที่ส่งมอบของจากท่านำเข้าจนถึงวันที่นำเงินอากรมาชำระ หรือวันที่ส่งมอบของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนจนถึงวันที่นำเงินอากรมาชำระ

 

ผลพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อได้วินิจฉัยในข้างต้นแล้วว่า กรณีของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนผู้นำของเข้าจะต้องเสียค่าภาษีต่อเมื่อได้ยื่นใบขนสินค้าก่อนนำของออกจากอารักขาศุลกากร ประกอบกับมาตรา 112 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 กำหนดว่า เมื่อผู้นำของเข้านำเงินมาชำระค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดืนของค่าอากรที่นำมาชำระ โดยให้คำนวณเงินเพิ่มนับแต่วันที่ส่งมอบจนถึงวันที่นำเงินอากรมาชำระ วันส่งมอบในกรณีนี้จึงหมายถึงวันที่ได้ส่งมอบของให้แก่ผู้นำของเข้าที่เป็นผลให้ของนั้นพ้นจากอารักขาของศุลกากร ดังนั้น กรณีของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หากมีการนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อบริโภคภายในประเทศจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 112 จัตวา โดยเริ่มคำนวณนับแต่วันที่ส่งมอบของพ้นไปจากอารักขาศุลกากรจนถึงวันที่นำเงินอากรมาชำระ