บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 36/2540 พิจารณากรณีโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

๑ ประเด็นปัญหา

ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ผู้ส่งออกได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

๒ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

คณะกรรมการฯได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่37/2540 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 ว่า กรณีที่ผู้ส่งออกได้รับเงินชด เชยในรูปของบัตรภาษีได้โอนสิทธิในบัตรภาษี ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 77/1 จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร