บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สินค้าข้ามเขตแดน สปป. ลาว

ดัชนีบทความ
สินค้าข้ามเขตแดน สปป. ลาว
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

สินค้าข้ามเขตแดน สปป. ลาว

ด้วยปัจจุบันประเทศลาว มีฐานะเป็น LAND LINK มีเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม โดยมีเส้นทางคมนาคมตามเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic corridor : EWEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม-ลาว-ไทยและพม่า สำหรับเส้นทางในราชอาณาจักร คือ เส้นทางหลวงหมายเลข  12  โดยเริ่มจาก  จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  พิษณุโลก  ถึงอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า  ราชอาณาจักรไทย  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้า  และบุคคลข้ามพรมแดน (IICBTA) ณ จุดผ่านแดนลาวบาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และแดนสะหวัน    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว และมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจ         ดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  3  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  2469    กรมศุลกากรจึงออกประกาศที่ 33/2552 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้นำเข้าและ/หรือส่งออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.  การขนส่งให้ขนส่งตามเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic corridor : EWEC ) สำหรับช่วงเส้นทางในราชอาณาจักรให้ขนส่งตามเส้นทางหลวงหมายเลข 12  โดยเริ่มจากมุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น พิษณุโลก ถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในทาง   กลับกันโดยทางรถยนต์

3.  ผู้ประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐ  ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเริ่มใช้  ความตกลงระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชาจีน สาธารณรัฐประชาธิป    ไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า  ราชอาณาจักรไทย  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการ     อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน (IICBYA) ณ จุดผ่านแดนลาวบาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และแดนสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจุด ผ่านแดนสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย     ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

4.  ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขนส่ง ดังนี้

4.1  เอกสารผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ        (Transit and Inland Transit Clearance Document Document : TICCD) 1 ชุด มีลักษณะและรายการตามแบบที่กำหนด ประกอบด้วย

(1)  ต้นฉบับ (original) 1 ฉบับ

(2)  สำเนาต้นฉบับ (original copy) อย่างน้อย 7 ฉบับ

(3)  เอกสารรายงานเหตุการณ์ระหว่างผ่านแดน (Transit Incident Report)   1  ฉบับ

4.2  เอกสารสำหรับการนำเข้ายานพาหนะชั่วคราว (Motor Vehicle Temporary Admission Document : MVTAD) 1 ชุดมีลักษณะและรายการตามแบบที่กำหนด ประกอบด้วย

(1)  ต้นฉบับ (original) 1 ฉบับ

(2)  สำเนาต้นฉบับ (original copy) อย่างน้อย 5 ฉบับ

(3)  เอกสารรายงานเหตุการณ์ (Incident copy) 1 ฉบับ

4.3  เอกสารสำหรับการนำเข้าคอนเทนเนอร์ชั่วคราว (Container Temporary Admission Document : CTAD) 1 ชุด มีลักษณะและรายการตามแบบที่กำหนด ประกอบด้วย

(1)  ต้นฉบับ (original) 1 ฉบับ

(2)  สำเนาต้นฉบับ (original copy) อย่างน้อย 5 ฉบับ

(3)  เอกสารรายงานเหตุการณ์ (Incident Report) 1 ฉบับ

4.4  ผู้ประกอบการขนส่งต้องแนบสำเนาบัญชีราคาสินค้าไว้กับสำเนาต้นฉบับ (original copy) ทุกฉบับของเอกสารตามข้อ 4.1