บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ

 

คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ

๑ คำพิพากษาฏีกาที่ ๑๓๕๖/๒๕0

จำเลย ๔ คนถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ปรับร่วมกันเป็นเงิน ๖๖๗๘๙.๘0 บาท ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓0 ศาลจะสั่งกักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ก็ได้

ดังนั้น เมื่อจำเลย ๔ คน ก็ต้องแบ่งการกักขังได้คนละ ๖ เดือน ตามนัยฎีกาที่ ๕๓๕/๒๔๙๓ ที่ศาลชั้นต้นให้กักขังคนละ ๑ ปี เป็นผลร้ายแก่จำเลย ศาลฎีกาพิพาก ษาแก้ให้ถูกต้องได้

๒ คำพิพากษาฏีกาที่ ๑๘๓๕/๒๕๒๔

การปรับตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ต้องปรับ ๔ เท่าของราคาของและค่าอากรรวมกัน ไม่ใช่ปรับ ๔ เท่าของราคาของแล้วรวมค่าอากรเข้าด้วย

๓ คำพิพากษาฏีกาที่ ๓๘๕๔/๒๕๒๙

ศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 5 คนโดยรวมปรับ เมื่อจะต้องกักขังแทนค่าปรับ แม้จำเลยจะถูกลงโทษปรับในความผิดหลายกระทงก็คงกักขังจำเลยทุกคนแทนค่าปรับได้ไม่เกินสองปีตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30 โดยต้องเฉลี่ยกักขังไปตามสัดส่วนของตัวจำเลย และเมื่อรวมจำนวนวันที่ถูกกักขังของจำเลยทุกคนแล้วต้องไม่เกินสองปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 30