บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร

การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร

๑ ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 กำหนดอำนาจของศาลปกครอง

๑.๑ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทางปกครอง ดังนี้

() คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระ ทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎ หมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประ ชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

( ) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

() คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วย งานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
() คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

() คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

() คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปก ครอง

๑.๒ ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 กำหนดศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทางปกครองหรือมีคำสั่ง ดังนี้
() การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

() การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
() คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและ วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 กำหนดอำนาจของศาลภาษีอากร

มาตรา ๗ ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในเรื่องต่อไปนี้

(๑) คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร

(๕) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร

หมายเหตุ การฟ้องคดีศาลภาษีอากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน

มาตรา ๘ คดีตามมาตรา ๗ (๑) ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้คัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะฟ้องคดีในศาลภาษีอากรได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเช่นว่านั้น และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้านหรือคำอุทธรณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว

มาตรา ๙ คดีตามมาตรา ๗ (๓) ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้ขอคืนค่าภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะดำเนินการในศาลภาษีอากรได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเช่นว่านั้น

๓ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.468/2552 คำร้องที่ ร.141/2552

ผู้ฟ้องคดี (บริษัท แอตแลนติก มิลล์ (ประเทศไทย)จำกัด) เป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องจักรผลิตสิ่งทอ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับนำเข้าเครื่องทอผ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 รายการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ต่อมาได้ถูกยกเลิกสิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าว เจ้า หน้าที่ของด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี (กรมศุล กากร) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินภาษีอากรตามแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเพิ่มตามหนังสือ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ได้ออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบปฏิบัติแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองเห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องพิพาทที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตามมาตรา 7 (1) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและ วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ