บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี

ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี

๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประ กอบการเสรี

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประ กอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประ กอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ

เขตประกอบการเสรี” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประ กอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาห กรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะ กรรมการกำหนด โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการในนิคมอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม” หมายความว่า การค้าหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี

ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี

ผลิต” หมายความรวมถึงทำ สร้าง ผสม ประกอบ หรือบรรจุด้วย

มาตรา ๔๘ ให้ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเช่นเดียวกับของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต สำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี และของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งเป็นโรงงานหรืออาคารในเขตประกอบการเสรี ทั้งนี้ เท่าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามที่คณะกรรมการอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพ สามิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ว่าการกำหนด

(๓) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตาม (๒) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต

ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงของที่นำออกจากเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งด้วย

๒ การขอยกเว้นอากร ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๙๖/๒๕๕๑กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตหรือเพื่อการพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี ดังนี้

“ข้อ ๒ ของที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๔๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕0 คือของดังต่อไปนี้

(๑) ของที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้า ได้แก่ วัตถุดิบ วัตถุกึ่งสำเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ วัตดุของใช้ประเภทสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต ตัวอย่างหรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำกลับเข้ามาในเขตประกอบการเสรี เอกสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เพื่อแนะนำหรือคู่มือซึ่งบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเพื่อส่งออกตลอดจนของอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้าด้วย

(๒) ของที่ใช้เพื่อการพาณิชยกรรม ได้แก่ ของซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการค้าและบริการในเขตประกอบการเสรี

ข้อ ๓ ของตามข้อ ๒ ต้องเป็นของ ดังต่อไปนี้

(๑) ของที่นำเข้าจากต่างประเทศ

(๒) ของของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรีซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันหรือต่างเขตกัน

(๓) ของของผู้ผลิตซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๔) ของจากคลังทัณฑบนฯ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๕) ของที่ได้จากการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๑๙ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

(๖) ของจากเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๗) ของในราชอาณาจักรที่กฎหมายกำหนดให้ได้ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ข้อ ๔ การขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตหรือเพื่อการพาณิชยกรรม ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้ประกอบผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี ยื่นคำขอใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต่อ กนอ.ตามแบบIEAT-I-01 พร้อมด้วยสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับแต่วันออกให้ (เฉพาะหน้า ที่ระบุสถานที่ตั้งสำนักงาน)

เมื่อ กนอ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาคำขอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรีจริง กนอ.จะออกใบรับรองการเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรีตามแบบIEAT-I-02 ต่อไป ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าวให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินหนึ่งปีปฏิทิน นับแต่วันที่ออกใบรับรองนั้น

(๒) กรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี มีความประสงค์จะนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีในนามบุคคลอื่น ให้บุคคลนั้นยื่นคำขออนุญาตการนำของเข้าตามแบบ IEAT-I-07

(๓) การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีให้ปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการรับรองตาม (๑) หรือการได้รับอนุญาตตาม (๒)แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต้องจัดทำรายงานการนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามแบบIEAT-I-02Rหรือแบบ IEAT-I-07R แล้วแต่กรณีโดบแจ้งต่อ กนอ.ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกๆเดือน”