บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาของผ่านแดน-ของถ่ายลำ กับกฎหมายภายใน

ดัชนีบทความ
ปัญหาของผ่านแดน-ของถ่ายลำ กับกฎหมายภายใน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ปัญหาของผ่านแดน-ของถ่ายลำ กับกฎหมายภายใน

เนื่องจากของผ่านแดน-ของถ่ายลำมิได้มีกฎหมายบัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายภายใน แต่ตาม          อนุสัญญาบาร์เซโลนา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการผ่านแดน-ถ่ายลำ ซึ่งมีประเทศต้นทางและประเทศ    ปลายทางอยู่ต่างประเทศ โดยได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและอากรค่าผ่านแดน จึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าของผ่านแดน-ของถ่ายลำจะได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายภายในหรือไม่

1.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 168/2552 เรื่อง การขนส่งผ่านแดนและการถ่ายลำซึ่งสินค้าใบยาสูบและยาสูบ

1.1 ข้อเท็จจริง

กรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติพิธีการว่าด้วยการผ่านแดน (Transit) และการถ่ายลำ (Transshipment) สรุปได้ว่า การผ่านแดนสินค้าและการถ่ายลำสินค้าไม่ถือเป็นการนำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าผ่านแดน ไม่มีภาระในอันจะต้องเสียค่าภาษีอากร และไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็นการเฉพาะว่าให้บังคับใช้รวมถึงสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศด้วย ซึ่งกรมสรรพสามิตมีความเห็นว่า ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี

1.2 ผลพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็นฉบับย่อ

อนุสัญญาบาร์เซโลนา และความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The General Agreement on Tariffs and Trade) ได้กำหนดเรื่องการผ่านแดน (transit) หมายความรวมถึงกรณีการถ่ายลำ (transshipment) ไม่ใช่การนำเข้าหรือการส่งออก เนื่องจากในการผ่านแดน (transit) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางการขนส่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการขนส่งผ่านแดน และสินค้าที่ขนส่งก็มิได้นำมาบริโภคหรือใช้ประโยชน์ในประเทศที่มีการขนส่งผ่านแดนนั้น ดังนั้น การขนส่งสินค้าใบยาและยาสูบผ่านแดน (transit) และการถ่ายลำสินค้าใบยาและยาสูบ (transshipment) จากประเทศหนึ่งผ่านประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่งจึงไม่ถือเป็นการนำเข้าไปในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบฯ เมื่อไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก ดังนั้น สินค้ายาสูบที่ขนส่งผ่านแดนหรือถ่ายลำสินค้าจึงไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบตามมาตรา ๒๗

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสิ่งของตามมาตรานี้เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขออนุญาตนำสิ่งของตามมาตรานี้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าตามจำนวนอันสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนั้นมาถึงด่านศุลกากรแล้วก็ได้

เฉพาะยาเส้นหรือยาสูบให้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนที่จะรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ปิดภายหลังตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(2) หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๕/๑๐๓๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงกรมศุลกากร เรื่อง หารือปัณหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาบาร์เซโลนา ค.ศ. ๑๙๒๑ ซึ่งเป็นความตกลงหลายฝ่าย มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัตตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล ดังนั้น จึงถือว่า อนุสัญญาบาร์เซโลนาเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่ให้อำนาจกรมศุลกากรในการปฏิบัติและออกกฎระเบียบเพื่อรองรับพันธกรณีต่างๆแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 16:32 น.