บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง

เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง

ข้อ 1  กรณีผู้ส่งของออกส่งข้อมูลการส่งออกในระบบ paperless และกรมศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอกราช อาณา จักรโดยสินค้าไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงให้เปิดตรวจ (GREEN LINE) แต่ได้มีการนำสินค้าบรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปโดยมิได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมศุลกากรกำหนด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ส่งของออกมิได้มีเจตนาทุจริตในการลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากร ให้ปรับตัวแทนเรือ ผู้ส่งของออก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นเงิน 10,000.- บาท

ข้อ 2  กรณีผู้ส่งของออกส่งข้อมูลการส่งออกในระบบ paperless และกรมศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยสินค้าติดเงื่อนไขความเสี่ยงให้เปิดตรวจ (RED LINE) แต่ได้มีการนำสินค้าบรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปโดยมิได้นำสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ส่งของออกมิได้มีเจตนาทุจริตในการลักลอบหนีศุลกากร หรือหลีกเลี่ยงอากร ให้ปรับตัวแทนเรือผู้ส่งของออกและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เป็นเงิน10,000.- บาท และให้ระงับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ข้อ 3  กรณีที่ได้มีการนำสินค้าบรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้ส่งของออกมิได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกในระบบ paperless เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ส่งของออกมิได้มีเจตนาทุจริตในการลักลอบหนีศุลกากร หรือหลีกเลี่ยงอากร ให้ปรับตัวแทนเรือผู้ส่งของออกและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เป็นเงิน 50,000.- บาท และให้ระงับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ความผิดตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 หากกระทำความผิดซ้ำครั้งต่อไปในรอบปีปฏิทิน ให้เพิ่มโทษอีกร้อยละห้าสิบของโทษที่ได้รับครั้งแรก

ที่มา คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่  10/2554 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554