บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก

ดัชนีบทความ
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
การส่งออกทางไปรษณีย์
ทุกหน้า

 

กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก

1.  หลักการทั่วไป

(1)  การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หมายถึง การนำของใดๆ จากภายในราชอาณาจักร ขนหรือย้ายขนโดยทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่งทางสายส่งทางไปรษณีย์เป็นต้นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(2)  ในการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินศุลกากร สุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขน หรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(3)  เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรืออยู่ในเขตปลอดอากรและ/หรือในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออกให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขน หรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(4)  ผู้รับผิดชอบการบรรจุ หมายความถึง

(4.1)  ผู้ส่งของออกหรือตัวแทน

(4.2)  ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบการของผู้ส่ง  ของออกที่ทำการบรรจุสินค้า

(4.3)  ผู้ประกอบการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)

(4.4)  ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าเพื่อการตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)

(4.5)  ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ประกอบการใน เขตปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก

2.  การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

(1)  ให้ผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมายังท่า หรือที่ หรือสนามบิน เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(1.1)  ในกรณีของที่จะทำการปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทำการขนย้ายไปยังท่า หรือที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกที่ได้ปล่อยของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น เป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(1.2)  ในกรณีของที่จะนำออกจากเขตปลอดอากร เพื่อทำการขนย้ายไปยังท่า หรือที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกที่จะนำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบ  คอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร

(1.3)  ในกรณีของที่จะนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อทำการขนย้ายไปยังท่า หรือที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกที่จะนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 10:22 น.