บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี

หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี

๑ กรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย

กรณีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร และเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และอัตราโทษตามกฎหมายศุลกากรสูงกว่าอัตราโทษตามกฎหมายอื่น ให้งดการฟ้องร้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้น แต่ถ้าอัตราโทษตามกฎหมายอื่นสูงกว่าอัตราโทษตามกฎหมายศุลกากร ให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี

กรณีไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแต่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่น

ผู้นำของเข้าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดตามกฎหมายศุลกากรก็ตาม หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีเพื่อมหาดไทย หรือภาษีอื่น ๆ ไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทำให้จำนวนค่าภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ให้พิจารณาตามคำสั่งกรมสรรพกร คำสั่งกรมสรรพสามิต หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๓ การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน

กรณีผู้ต้องหายินยอมและขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง โดยใช้ค่าปรับ หรือได้ทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บน หรือให้ประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่จะต้องนำเรื่องเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ ทำการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามมาตรา 102 หรือมาตรา 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 หากผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว หรือขอให้ปล่อยของไปก่อน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากรพิจารณาอนุมัติตามคำร้องขอไปก่อนได้ แล้วนำเรื่องเสนออธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯพิจารณาเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องในภายหลัง

๔ การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์

ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลสมควรที่จะพิจารณาเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามประมวลฯ ข้อ 1 06 03 01 หรือควรผ่อนผันการปรับ นอกจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือควรปรับหนักขึ้นหรือเบาลง เช่นใช้วิธีการอันแยบยล ในการกระทำผิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือในกรณีที่จะดำเนินคดีต่อไปเห็นได้ว่ารูปคดีหรือผลคดีอาจเสี่ยงต่อความเสียหายแก่รัฐ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือความเหมาะสมในทางการเมือง การปกครอง การศาสนา หรือสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เป็นต้น ให้เสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป

๕ การผ่อนชำระค่าปรับ

ในกรณีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ขอผ่อนชำระค่าปรับ

ให้ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(1)  จำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดต้องชำระ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป

(2)  ผู้กระทำความผิดต้องมีธนาคาร หรือสถาบันการเงินค้ำประกันการผ่อนชำระค่าปรับดังกล่าว

(3)  ผู้กระทำความผิดจะต้องผ่อนชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นให้เสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

ที่มา ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ ๒๕๔๔