บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี

ดัชนีบทความ
ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี

1.1  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2551 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่นเดียวกับเขตปลอดอากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1 เขตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ถือว่าเป็นเขตประกอบการเสรี

ข้อ 2 การนำของเข้ามาในหรือนำออกไปจากเขตประกอบการเสรี การเก็บรักษาและการควบคุมการขนย้ายของในเขตประกอบการเสรี ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่นเดียวกับเขตปลอดอากร

ข้อ 3 การทำลายของที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ซึ่งอยู่ในเขตประกอบการเสรีตามที่ได้รับแจ้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเช่นเดียวกับการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากร

ข้อ 4 ในการผ่านพิธีการศุลกากรบรรดาประกาศหรือคำสั่งหรือระเบียบอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้บังคับ

1.2  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ประกาศนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้บังคับในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ในการผ่านพิธีการศุลกากรบรรดาประกาศหรือคำสั่ง หรือระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้บังคับเว้นแต่กรณีที่ประกาศหรือคำสั่งหรือระเบียบใดกำหนดขึ้น เพื่อใช้บังคับหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นการเฉพาะก็ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้นๆ หมายความว่า

การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีต้องอยู่ในบังคับของประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เช่นเดียวกับการผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ แต่ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้กำหนดไว้แล้ว                 ดังนั้นระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีนอกเหนือจากประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้กำหนดและมิได้ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้แต่ทั้งนี้ยังมิได้ถูกยกเลิกจึงยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

2.  ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

2.1  พิธีการปกติ

สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่  116/2549 และได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับของที่ผู้นำของเข้าในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อการค้าไม่ต้องชำระค่าภาษีขาเข้า

(1) ให้ผู้นำของเข้าในเขตประกอบการเสรีดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า,ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง

(2)   ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีและได้ตรวจปล่อยออกจากท่า ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่าทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา  หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในเขตประกอบการเสรีได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

สำหรับของที่จะทำการปล่อยออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อทำการขนย้ายไปยังท่า ที่ หรือสนามบิน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นการเก็บภาษีขาเข้าและภาษีขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตประกอบการเสรีเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะปล่อยออกในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือสภาพอื่นเช่นเป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้เป็นต้น

(1)  ให้ผู้ส่งของออกจากเขตประกอบการเสรีดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า ที่ หรือ สนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(2)  ให้ผู้ส่งของออกจากเขตประกอบการเสรีส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากเขตประกอบการเสรีที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี ไปยัง ท่า ที่ หรือ สนามบินที่จะทำการส่งของออก