บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

ดัชนีบทความ
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำมันที่นำเข้ามาใช้ภายในประเทศหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าน้ำมันทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยการผ่อนคลายภาระการชำระภาษีอากรของผู้นำเข้า รวมทั้งการสนับสนุนการสำรองน้ำมัน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

สิทธิประโยชน์ในการจัดตั้ง คสน.

ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำมันที่นำเข้ามาใช้ภายในประเทศ หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยสามารถเก็บน้ำมันได้ครั้งละไม่เกิน เดือน นับแต่วันนำเข้า หากส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศจะได้รับการงดเว้นการเก็บภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออก แต่ถ้านำเข้ามาใช้บริโภคภายในประเทศต้องชำระภาษีอากรขณะนำออกจาก คสนโดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ..2521 ตลอดจนระเบียบและประกาศของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง คสน.

(1) เป็นนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

(2) มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และไม่มีข้อจำกัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

(3) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ..2521 จากการตรวจสอบย้อนหลังปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้ง คสน.

(1) สถานที่ที่ขอจัดตั้งต้องเป็นบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสม โดยถังสำหรับเก็บน้ำมัน ต้องมีปริมาตรความจุรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.. (300,000,000 ลิตร)

(2) เป็นบริการสาธารณะ

(3) การนำเข้าน้ำมันเพื่อเก็บใน คสนหรือการส่งน้ำมันซึ่งเก็บใน คสนออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร กระทำได้ เฉพาะทางท่าหรือที่หรือสนามบินที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น

(4) ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง คสนต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังซึ่งกรมศุลกากรรับรองแล้ว โดยต้องมีรั้ว ประตูเข้าออก ที่มั่นคงแข็งแรง และมีสถานที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

(5) ต้องจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อแสดงและบันทึกข้อมูลรับจ่าย และคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับเรือและกำหนดเวลาเข้าออก จาก คสนและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ กรมตำรวจ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมทะเบียนการค้า กรมโยธาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รวมทั้งต้องติดตั้งมิเตอร์ที่ท่อทางรับจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่าเทียบเรือ

(6) ของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเก็บใน คสนได้แก่ ของต้องห้าม ของที่ได้เสียค่าอากรหรือวางประกันค่าอากรแล้ว และของที่ คสนแห่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บ

(7) ประเภทของน้ำมันที่อนุญาตให้เข้าเก็บใน คสนได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเครื่อง และน้ำมัน อื่นๆ ที่อธิบดีอนุญาต และน้ำมันดังกล่าวเหล่านั้น ต้องมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เว้นแต่ เป็นน้ำมันที่นำเข้าเก็บเพื่อรอการส่งออกและได้มีการแยกถังเก็บอย่างชัดเจน

(8) ต้องจัดทำหลักฐานควบคุมและทะเบียนบัญชี โดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมปริมาณน้ำมันตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด และจะต้องดูแลรักษาหลักฐานควบคุมทะเบียนบัญชี และข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าปี นับแต่วันตรวจปล่อยน้ำมันออกจาก คสนและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(9) ผู้ที่จะนำน้ำมันเข้าเก็บใน คสนได้จะเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ..2521หรือไม่ก็ได้ แต่กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ..2521 จะไม่มีสิทธินำน้ำมันดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศ เว้นแต่ ผู้นำเข้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร และมิได้มีสำนักงาน ตัวแทนหรือสถานที่ประกอบกิจการค้าภายในราชอาณาจักรขายน้ำมันที่นำเข้าเก็บใน คสนนั้น ให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ..2521 เพื่อนำมาใช้ในราชอาณาจักรเท่านั้น