บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี

ดัชนีบทความ
ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี

1.  ข้อเท็จจริง

ด้วยบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่าได้นำอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีบางประอิน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทั้งเพื่อการค้าและเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ต่อมามีความประสงค์ที่จะบริจาคของดังกล่าวโดยมีหนังสือแสดงความจำนงบริจาคเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใด ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ตามหน้าที่ราชการและโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยได้ทำการทดลองจริงกับอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ด้านการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 11 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือไม่

2.  ปัญหาที่จะต้องพิจารณา

2.1  การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร ภายหลังได้นำออกไปบริจาคให้ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะได้รับยกเว้นอากรหรือไม่ อย่างไร

2.2  ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกันกับของที่นำเข้ามาในราชอาราจักรและเสียอากรแล้ว ถ้านำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าผู้นำของเข้าจะได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 หรือไม่ อย่างไร

2.3  กรณีที่ได้มีการขายของที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นให้แก่สถานทูต หากสถานทูตนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากรมาใช้ในราชอาณาจักร จะได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือไม่ อย่างไร