บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1)

การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร
จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1)

1.  ข้อเท็จจริง

บริษัท เอบีบี จำกัด ได้นำสินค้าส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ามาและได้ชำระอากรในพิกัดประเภทที่ 8535.90 อัตรา 10 % โดยขอสงวนสิทธิ์คืนอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากรอผลการพิจารณาสูตการผลิตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราอากร

ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนอากร หลังจากได้หนังสือรับรองการยกเว้นอากรจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออนุมัติหลักการยกเว้นอากร

2.  ปัญหาที่จะต้องพิจารณา

กรณีที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 117/2549 แต่สงวนสิทธิ์ขอคืนอากรตามประกาศกระทรวงการคลังนั้น

(1)  จะถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่

(2)  กรณีดังกล่าวจะคืนอากรได้หรือไม่

(3)  กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติพิธีการให้ถูกต้องหรือไม่

3.  ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ กพพ.

คณะกรรมการฯเสียงข้างมากมีความเห็นว่า เมื่อมีประกาศกระทรวงการคลังซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายลดอัตราอากรแล้ว ของที่นำเข้าตามบัญชีท้ายประกาศ ถ้ามีคุณสมบัติตามประกาศฯ ย่อมมีสิทธิได้รับการลดอากรโดยตัวของของนั้นเอง โดยผู้นำเข้าไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิ นอกจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคำวินิจฉัยตามเรื่องเลขเสร็จ 695/2541 ว่า คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศยกเว้น ลดหรือเพิ่มอัตราอากรที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร แม้ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว กำหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม อธิบดีจะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการยกเว้น ลด หรือเพิ่มอัตราอากรโดยที่คณะรัฐมนตรียังไม่ให้ความเห็นชอบไม่ได้ เว้นแต่ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเพียงกำหนดพิธีการสำหรับยื่นเอกสาร ดังนั้นถ้าอธิบดีกรมศุลกากรจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าปฏิบัติตามถ้าจะตัดสิทธิผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และข้อกำหนดนั้นเสียก่อน ดังนั้น สินค้ารายที่เป็นปัญหานี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการลดอัตราอากรซึ่งกรมศุลกากรมีสิทธิได้รับชำระค่าอากรในอัตราที่ได้ยกเว้นหรือลดตามประกาศกระทรวงการคลัง แม้ผู้นำเข้าจะไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 117/2549 ก็ไม่ทำให้ของที่นำเข้าหมดสิทธิได้รับการลดอัตราอากร จึงเป็นเพียงการปฏิบัติพิธีการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการเสียงข้างมากจึงมีความเห็นว่า ผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว เมื่อได้ชำระอากรแล้วและได้สงวนสิทธิคืนอากรไว้ก็ต้องคืนอากรให้ผู้นำเข้า กรณีเป็นเพียงการปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้องเท่านั้น

4.  คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ

ที่มา รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและพิธีการศุลกากร (กพพ.) ครั้งที่ 1/2552 เรื่องที่ 2