บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน

การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน

ตามประมวลฯ ข้อ 1 06 03 02 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน

กรณีผู้ต้องหายินยอมและขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง โดยใช้ค่าปรับ หรือได้ทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บน หรือให้ประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่จะต้องนำเรื่องเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ ทำการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามมาตรา 102 หรือมาตรา 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 หากผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว หรือขอให้ปล่อยของไปก่อน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากรพิจารณาอนุมัติตามคำร้องขอไปก่อนได้ แล้วนำเรื่องเสนออธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯพิจารณาเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องในภายหลัง

ที่มา : แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 10/2554