บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

 

การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ยกเว้นอากรและลดอัตราอากร สำหรับของตามประเภทพิกัดใด หรือของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการใดที่กำหนดโดยเฉพาะ

มาตรา 12 “เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศลดอัตราอากรสำหรับของใดๆ จากอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรสำหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับของใด ๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้น ทั้งนี้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆไว้ด้วยก็ได้”

“การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

2. ยกเว้นอากร และลดอัตราอากร ตามข้อผูกพันกับต่างประเทศ เช่น เขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น

มาตรา 14 “เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศยกเว้น ลดหรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรหรือประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลักษณะตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้”

“การประกาศ การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ดังนั้น การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยสามารถลดต้นทุนด้านภาษีอากรให้การผลิตและบริการมีต้นทุนที่ต่ำลงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันและมีต้นทุนในการดำเนินการ การพิจารณาเลือกสิทธิประโยชน์ใดจึงขึ้นอยู่กับการประกอบนั้นมีความเหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ใดเช่น ขนาดของการผลิตและขบวนการผลิต เป็นต้นเพื่อให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดสำหรับการประกอบการของภาคเอกชนนั้น

สำหรับภาคราชการในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่มีหน้าที่ในการบริหารการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หากต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ต้องลดขั้นตอนราชการที่ไม่จำเป็นหรือไม่ตีความระเบียบปฏิบัติที่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือไม่สามารถปฏิบัติได้เพื่อให้มีต้นทุนการประกอบการต่ำที่สุด จะเป็นการส่งเสริมมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและประกาศกระทรวงการคลังต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012 เวลา 16:46 น.