บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24

ดัชนีบทความ
กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24

1 อำนาจยึด ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา๒๔ สิ่งใดๆอันจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานศุลกา กร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ มีอำนาจยึดในเวลาใด ๆ และ ณ ที่ใด ๆ ก็ได้

สิ่งที่ยึดไว้นั้นถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำร้องเรียกเอาภายในกำ หนดหกสิบวัน สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิด หรือสามสิบวันสำหรับสิ่งอื่น นับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของและให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยมิพักต้องคำนึงว่าจะมีการฟ้องคดีอาญานั้นหรือไม่

2 โทษริบ ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482

มาตรา๑๗ ของใดๆอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา๒๗แห่งพระราชบัญ ญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ท่านให้ริบเสียสิ้นโดยมิพักต้องคำนึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือหาไม่

ข้อสังเกตุ

บทบัญญัติว่า”ของใดๆอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา๒๗...”ต้องเป็นกรณีมาตรานั้นมีบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 27 บังคับกรณีนี้ด้วย

3 กรณีศึกษา ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่อ.40/2545 คดีหมายเลขแดงที่ อ.19/2547 ระหว่าง

นายสมชาย สิทธิเวช ผู้ฟ้องคดี

ด่านศุลกากรหนองคาย                       ผู้ถูกฟ้องคดีที1

กรมศุลกากร                                          ผู้ถูกฟ้องคดีที2

3.1 ข้อเท็จจริงในคดี

ผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหานำหรือพาของซึ่งมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความ ผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำเครื่องเลื่อยโซ่ไปตัดต้นไม้ให้วัดวังก้านเหลือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำหรับเครื่องเลื่อยโซ่ของกลาง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านค่ายได้ส่งให้ด่านศุลกากรหนองคายเก็บรักษาไว้ตามระเบียบ  ต่อมา คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิพิจารณาและมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าวโดยเห็นว่าของกลางมิใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด จึงมีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านค่ายจัดการเกี่ยวกับของกลางตามมาตรา85 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมือผู้ฟ้องคดีไปขอรับของกลางคืนพนักงานสอบสวนได้พาผู้ฟ้องคดีไปรับของกลางที่เก็บรักษาไว้จากด่านศุลกากรหนองคายแต่ได้รับการปฏิเสธไม่ยอมคืนของกลางดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าได้หารือกรมศุลกากรแล้วและได้รับคำสั่งไม่ให้คืนของกลางเนื่องจากมีอำนาจยึดไว้ได้ตามมาตรา24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 ตามที่ได้หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว