บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ดัชนีบทความ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
หน้าที่ 6
หน้าที่ 7
ทุกหน้า

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

1. คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นๆ ตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 8 “อธิบดีจะอนุมัติและกำหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนก็ได้ โดยอาจกำหนดวิธีการ และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเก็บของตลอดจนข้อบังคับเพื่อการดำเนินการและตรวจตราควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่เห็นสมควร”

มาตรา 8 ทวิ “อธิบดีมีอำนาจ

(1)  อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้านั้น โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

(2)  อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิตผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดำเนินการอื่นใดกับของที่นำเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คลังสินค้าฑัณท์บนตาม (1)และ(2)อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วย คลังสินค้าทัณฑ์บน”

คลังสินค้าฑัณท์บนแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.1  คลังสินค้าฑัณท์บนทั่วไป

คลังสินค้าฑัณท์บนทั่วไป เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ต้องจัดสร้างและรักษาไว้ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้อนุมัติให้จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควรอันเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยเฉพาะจะต้องมีลักษณะเป็นคลังสาธารณะ (PUBLIC BONDED WAREHOUSE)

นอกจากได้รับยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 88 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วยังได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

“ของที่นำเข้าเก็บรักษาไว้ ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ซึ่งเสียและเสื่อมคุณภาพที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด”แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:56 น.