บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร

ดัชนีบทความ
ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร

โดยที่ในปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศ ได้มีการแข่งขันกันอย่างมาก การส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรขึ้นในประเทศไทยเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับสินค้านั้นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และเป็นการลดขั้นตอนดำเนินการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะการจัดตั้งเขตปลอดอากรสามารถกระทำได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น นอกจากนี้การกำหนดให้จัดตั้งเขตปลอดอากรเป็นหลักการที่มีความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก

เขตปลอดอากร จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมการส่งออกและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับกิจการของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนด้านภาษีอากรในการผลิต หรือการค้าเพื่อการส่งออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

1.  เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

2. สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 97 เบญจ วรรคหนึ่ง “ให้ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศซึ่งได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามที่อธิบดีอนุมัติ

(2)  ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร สำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ”

(3)  ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น

มาตรา 97 อัฏฐ “ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้นำข้องเช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

เขตปลอดอากรกับเขตประกอบการเสรีมีฐานะทางกฎหมายและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างเดียวกัน มีขอแตกต่างที่ เขตประกอบการเสรี จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ในการกำกับควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการภายในกรอบของกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลก สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจำ ณ เขตประกอบการเสรีมีหน้าที่กำกับควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร

(“เขตประกอบการเสรี” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม หรือ พาณิชย์กรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ)