บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร

ดัชนีบทความ
กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ
ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร

1.  กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ
1.1  ของตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าติดเงื่อนไขความเสี่ยงต้องตรวจสอบตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
1.2  กรณีที่ผู้นำของเข้าแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา ในขณะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
1.2.1  เนื่องจากได้มีการวางประกันสำหรับของชนิดและประเภทเดียวกันที่ได้นำเข้ามาก่อนหน้านี้
1.2.2  เนื่องจากได้มีการชำระภาษีอากรในตามพิกัดอัตราศุลกากรหรือตามราคาที่สูงกว่า และบันทึกข้อมูลในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของรายการในใบขนสินค้าขาเข้าว่าขอสงวนสิทธิโต้แย้งพิกัดและ/หรือราคา จากที่สำแดงเป็นพิกัด/ราคาใด
2.  ในกรณีที่การตรวจสอบการสำแดงราคาศุลกากร
2.1  หากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยในความจริงและความถูกต้องของรายละเอียดหรือเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรนั้น
2.1.1  ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการใดๆ ตรวจสอบความจริงหรือความถูกต้องของข้อความในเอกสารหรือการสำแดงใดๆ ที่ยื่นเพื่อความมุ่งหมายของการกำหนดราคาศุลกากร
2.1.2  ใบขนสินค้าขาเข้าที่พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยข้างต้น ให้หลุดพ้นจากเงื่อนไขการประกันเวลาการให้บริการ
2.2  ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร แจ้งให้ผู้นำของเข้าจัดหาคำชี้แจงเกี่ยวกับราคาสำแดง คำอธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่น
2.3  ผู้นำของเข้าต้องยื่นคำชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับราคาที่สำแดง ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบราคา ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
2.4  ในกรณีที่ผู้นำของเข้าเพิกเฉยไม่ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับราคาสำแดงและเอกสารสนับสนุน ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านั้น ไม่อาจกำหนดได้ตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
2.5  เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบราคาได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเพียงพอแก่การกำหนดราคาของของนั้นครบถ้วน เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบราคาจะพิจารณากำหนดราคาศุลกากรให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2.6  กรณีที่ราคาตามสำแดงสามารถกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้าได้ โดยราคาที่สำแดงนั้นเป็นราคาซื้อขายของที่นำเข้า ตามที่ได้บัญญัติในหมวด 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 จะรับราคาตามสำแดงเป็นราคาซื้อขายของที่นำเข้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 10:15 น.