บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

ดัชนีบทความ
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
หน้าที่ 6
ทุกหน้า

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

กฎหมายว่าด้วยศุลกากรกำหนดคลังสินค้าทัณฑ์บนให้มีข้อแตกต่างจากคลังสินค้าทั่วไป โดยสามารถเก็บสินค้าที่เข้าได้นานกว่า และนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยไม่ต้องนำออกทั้งจำนวนที่นำเข้า และชำระภาษีอากรเฉพาะส่วนที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หากมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องส่งกลับออกไปต่างประเทศจะได้รับสิทธิงดเว้นอากรขาเข้าและขาออก จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า

ในการสั่งสินค้าคราวละจำนวนมาก ซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าการสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อย สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบและยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้า จึงเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม กระจายสินค้าภายในประเทศและเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

การกระจายสินค้าภายในประเทศ กรณีผู้ซื้อได้รับสิทธิยกเว้นอากรหากตนเองนำเข้าสินค้านั้น  การขายให้ผู้มีสิทธินั้นย่อมได้รับสิทธิยกเว้นอากรด้วย นอกจากนี้คลังสินค้าทัณฑ์บนยังมีหลายประเภทตามกิจกรรมที่กฎหมายกำหนด เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร เป็นต้น โดยคลังสินค้าทัณฑ์บนทุกประเภทถือหลักการเดียวกัน โดยระหว่างอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนและมีกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนดจะยังไม่ต้องชำระอากร หากนำออกจำหน่ายภายในประเทศจึงจะชำระอากร และในกรณีส่งกลับออกไปต่างประเทศจะได้รับงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกไปสภาพเดิมที่นำเข้า หรือในสภาพที่ได้ผลิตหรือผสมหรือประกอบเป็นของอื่น ดังนั้นคลังสินค้าทัณฑ์บนจึงเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หมายความว่า เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ต้องจัดสร้างและรักษาไว้ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้อนุมัติให้จัดตั้ง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ การบรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ทีอธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควรอันเป็นการช่วยสนันสนุนการผลิต การประกอบอุตสาห-

กรรมและการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:47 น.