บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์

ดัชนีบทความ
ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์

เงินตราที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในสหภาพเมียนมาร์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. เงินจ๊าต (Kyat) ( 32.86 จ๊าตเท่ากับประมาณ 1 บาท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553) อัตราทางการ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 600 จ๊าต (อัตราไม่เป็นทางการ (ตลาดมืด) 1 ดอลล่าร์สหรัฐเท่ากับ 1,000 จ๊าต) 1 บาทไทย เท่ากับ 33 จ๊าต โดยประมาณธนบัตรของสหภาพเมียนมาร์จะมีราคาต่ำสุด 5 จ๊าตและสูงสุด 5,000 จ๊าต(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้ยังมีธน บัตรราคาใบละ 10 20 50 100 200และ 500 จ๊าต การใช้จ่ายภายในประเทศต้องใช้เงินสดเท่านั้น ไม่มีการรับบัตรเครดิต

ดังนั้น ผู้เดินทางมายังสหภาพเมียนมาร์ ต้องเตรียมเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจ๊าตข้อพึงระวัง เงินดอลลาร์สหรัฐที่นำมาแลกต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีรอยพับเพราะมักจะถูกปฏิเสธไม่รับเงินดอลล่าร์สหรัฐที่มีรอยพับหรือรอยยับยู่ยี่

2. เงินดอลล่าร์สหภาพเมียนมาร์ (Foreign Exchange Certificate :FEC ) คนต่างชาติที่พำนักในสหภาพเมียนมาร์และจำเป็นต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือสินค้าที่ผลิตโดยราชการหรือองค์กรของรัฐ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์หรือน้ำมัน ต้องจ่ายด้วยเงินดอลล่าร์สหภาพเมียนมาร์ การแลก เปลี่ยน FEC  ทำได้โดยนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกที่ธนาคารหรือตลาดมืดในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ธนบัตรFEC จะมีราคาใบละ 10, 15 และ 20 ดอลล่าร์สหภาพเมียนมาร์โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 1 ดอลล่าร์สหภาพเมียนมาร์เมื่อนำ FEC ไปแลกคืนจะได้รับเงินจ๊าตกลับมา

ระบบ การธนาคาร

ในปัจจุบันระบบการธนาคารของสหภาพเมียนมาร์ประกอบด้วย 3 ระบบและมีลักษณะการ ดำเนินงาน ดังนี้

1. ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ทำหน้าที่ควบคุม สถาบันการเงินทั้งหมด กำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อัตราส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน อัตราแลก เปลี่ยนและ ออกธนบัตร

2. ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ จำนวน 4 แห่งได้แก่ The Myanmar Economic Bank ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแก่รัฐและเอกชนในสหภาพเมียนมาร์ พร้อมทั้งบริการรับฝากผ่านสาขา 259 แห่งทั่วประเทศ

(1) Myanmar Small Loans Enterprise  ซึ่งเป็น สาขาของMyanmar Economic Bank ดูแลสถานธนานุเคราะห์

(2) The Myanmar Foreign Trade Bank ทำหน้าที่ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธุรกิจการธนาคารระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกของสหภาพเมียนมาร์ ธนาคารนี้ไม่รับฝากเงินเพื่อสะสมทรัพย์ มีแต่บัญชีเดินสะพัด และให้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศภายใต้การอนุมัติของรัฐในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน

(3) The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank  ท าหน้าที่ให้บริการด้านการเงินแก่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เช่น การให้เงินกู้แก่เกษตรกรโดยผ่านธนาคารในท้องถิ่น (Village Bank)  ให้เงิ นกู้สหกรณ์และธุ รกิ จที่ ประกอบกิ จการทาง ด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(4) The Myanmar Investment and Commercial Bank  ท าหน้าที่ ให้บริการด้านสินเชื่ อแก่ หน่วยธุรกิจที่ลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ รับฝากเงินระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนกา ร จั ดหาเงินกู้เพื่ออสังหาริมทรัพย์และการลงทุน