บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์

ดัชนีบทความ
การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์

การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์มี 2 ช่องทาง คือ การค้าปกติผ่านทะเลและการค้าปกติผ่านชายแดน สำหรับการค้าผ่านชายแดนต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์อนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าต และเงินดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนได้เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัว

กฏ มาตรการและขั้นตอนทางการค้าที่ควรทราบ:

มาตรการนำเข้า

1.สินค้าห้ามนำเข้า 14 ชนิด ในการค้ารูปแบบปกติผ่านทางทะเล (Overseas Trade) ได้แก่ ผงชูรส น้ำหวานและเครื่องดื่ม(Soft Drink)  ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ช็อกโกแลต อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้สดทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ควบคุมการนำเข้าตามกฎหมายเดิม

2.การนำเข้าสินค้าต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น (Export First, Import Later System) ดังนั้นผู้นำเข้าในสหภาพเมียนมาร์ที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก จึงต้องซื้อบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐจากผู้ส่ งออกที่ มีรายได้เงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ประกอบ การขอใบอนุญาตนำเข้าจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ผู้นำเข้าต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออก (Export Earning) ในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็กน้อย

3.ผู้นำเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ Myanmar-Investment and Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตน าเข้าสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ แนบสัญญาขาย (Sale Contact)  และ Proforma Invoice  ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการส่งมอบ

4. การนำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศผู้ประกอบการในสหภาพเมียนมาร์สามารถเปิด L/C ได้กับ 2 ธนาคาร คือ MICB และ MFTB โดยต้องใช้เงินสด ค้ำประกันเต็มมูลค่า L/C เสมือนการซื้อสินค้าด้วยเงินสด ทั้งนี้ในการนำเข้าต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า (Commercial Tax)

5.ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา F.O.B. ผู้นำเข้าจะต้องประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance Company และใช้บริษัทMyanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์จะคิดในอัตราส่วนของราคานำเข้า

มาตรการส่งออก

ผู้ที่จะส่งออกได้ คือ รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์และตัวแทนหรือองค์กรของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์เท่านั้น

1.สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางทะเลมี 6 ประเภท 31 รายการ อาทิ กระบือ อัญมณี ข้าว น้ำตาลทราย และถั่วลิสง เป็นต้น (รายละเอียดสินค้าในข้อ 5)

2. สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางชายแดน (Border Trade) มี32 รายการ โดยเพิ่มจากกลุ่มแรก1 รายการ คือ ไม้สัก

3.  การค้าชายแดนต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์อนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าต และเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนได้เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

4.  เก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเพิ่ม 10% จากค่าธรรมเนียมปกติ สำหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านทางชายแดน โดยทางการสหภาพเมียนมาร์จะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้จากบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกเมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าสินค้า

5.  การส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออก (กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C มาที่ The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)  หรือ The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ทางการสหภาพเมียนมาร์จะตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกด้วย