บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์

ดัชนีบทความ
การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์

กฎระเบียบด้านการลงทุนของสหภาพเมียนมาร์

สหภาพเมียนมาร์ได้ออกกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ(Myanmar Investment Law: MIL) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. การจัดสรรทรัพยากรของประเทศตั้งอยู่ บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจตลาด

2. การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการและส่งเสริมกิจกรรมของผู้ประกอบการ

3. การดำเนินการเศรษฐกิจแบบเปิดเพื่อการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศโดยภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่ างประเทศ (Foreign Investment Law)  ของสหภาพเมียนมาร์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนของสหภาพเมียนมาร์(Myanmar Investment Commission: MIC)  มีหลักประกันและการคุ้มครอง ดังนี้

3.1 อนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกได้

3.2 อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสหภาพเมียนมาร์ส่งเงินกลับได้หลังจากหักภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.3 ธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายการลงทุนของต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองว่าจะไม่ ถูกยึดและครอบครองโดยรัฐและนอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าพื้นที่ดำเนินการระยะยาว(Long term lease) ได้จากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ โดยค่าเช่าพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม(Industries Zone) ของรัฐบาลอยู่ในอัตรา3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตารางเมตรต่อปีธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติของสหภาพเมียนมาร์(Foreign Investment Commission) ได้ประกาศการดำเนินธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ดังนี้

ด้านเกษตรกรรม

(1) เพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจำหน่ายพืชล้มลุก (รวมทั้งมันสำปะหลังและยาสูบ)

(2) ทำไร่หรือแปรรูป พืชเป็นยา กาแฟ ชา น้ ามันปาล์ม พืชสวนและจ าหน่ายผลผลิตของตนได้

สัตว์ปีกและการประมง

(1) เพาะเลี้ยงและแปรรูปเนื้อหมู

(2) ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริม

(3) เพาะพันธุ์ จับปลา แปรรูป จำหน่ายปลาทะเลและปลาน้ำจืด กุ้งและสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งรวมทั้ง fish fry fingerlings  ตัวอ่อนของกุ้ง แต่ทั้งนี้ไม่รวมการเพาะเลี้ยง ปลาหรือกุ้งในการประมงที่รัฐบาล ได้สงวนไว้เพื่อการวิจัย

(4) ผลิต แปรรูป จำหน่าย อาหารปลาทุกชนิด

ป่าไม้

(1)  ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน เฟอร์นิเจอร์Parquet เป็นต้นโดยใช้ไม้ที่ extracted และขายโดยองค์กรของรัฐ

(2)  ผลิตและจ าหน่ายสินค้าแกะสลักและงานฝีมือจากไม้สักที่ extracted และขายโดยองค์กรของรัฐ

(3) ผลิต แปรรูปและจ าหน่ายไม้เนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไม้สัก ไม้ไผ่หวายหรือผลิตผลจากป่า)

(4)  ผลิตและจ าหน่ ายวัสดุก่ อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ไม้เนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไม้สัก)  ไม้ไผ่หวายและผลิตผลจากป่า

เหมืองแร่

สำรวจ ใช้ ผลิตและจำหน่ายแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ถ่านหิน หินปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

กฎระเบียบด้านการลงทุน

1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการลงทุนในสหภาพพม่านั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมาธิการ การลงทุนของพม่า( Myanmar Investment Commission ; MIC )

http://www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm

(1) คณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศ( The Union of Myanmar Foreign Investment Commission ; FIC )

2 การจัดตั้งบริษัทในพม่า

การจัดตั้งบริษัทในพม่าเพื่อการลงทุนนั้นสามารถกระทำได้ใน 2 ลักษณะได้แก่

(1) การดำเนินธุรกิจตัวแทนบริษัทต่างชาติสามารถที่จะแต่งตั้งบุคคล ผู้ประกอบการ คณะบุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นตัวแทนทางธุรกิจในพม่าได้โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์ของพม่า

(2) การตั้งบริษัท หรือ ส านักงานสาขาก่ อนที่ จะทำการจดทะเบียนบริษัทกับส านักงานจดทะเบียนสำนักงานสาขา ที่ตั้งอยู่ในพม่า ของบริษัทต่างชาติจะต้องขออนุญาตทำการค้า (Permit to Trade) จากกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเสียก่อน หากต้องการจดทะเบียนบริษัทในพม่าสามารถที่จะยื่นเรื่องได้ที่อยู่ต่อไปนี้คือ

Myanmar Investment Commission Office

Companies Registration Office

Directorate of Investment and Company Administration

Ministry of National Planning and Economic

Development

Office: No.32 , Nay Pyi Daw

Tel : 95-67-406334,406075 Fax : 95-67-406333