บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน

การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เส้นทางคมนาคมไทย-สหภาพเมียนมาร์เส้นทางถนนที่ใช้คมนาคมส่งสินค้าระหว่างไทย-สหภาพเมียนมาร์มีจุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง เส้นทางสายสำคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมาร์ มีดังนี้

1 เส้นทางช่วงแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พัฒนาโดยรัฐบาลไทยเสนอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์เพื่อใช้ก่อสร้างและบูรณะเส้นทางช่วงแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรีรวมระยะ ทาง 17.35 กิโลเมตร กรมทางหลวงของไทยได้ทำการสำรวจและออกแบบเส้นทางโดยประมาณการเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานเป็นมูลค่าประ มาณ 122.9 ล้านบาท

2 เส้นทางช่วงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ท่าตอน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-อินดู-พะอัน-ท่าตอน รวม ระยะทาง 172 กิโล เมตร โดยรัฐบาลไทยได้เสนอและให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน มูลค่า1350 ล้านบาท เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ทำให้การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้ประหยัดเวลาและค่าขน ส่งได้มาก

เส้นทางที่ 2 ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-มูดอง-เมาะละแหม่ง-ท่าตอนรวมระยะทาง 236 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้จะทับซ้อนกับเส้นทางที่ 1 ถึงกอกะเร็กแล้วอ้อมลงไปทางใต้ผ่านเมาะละแหม่งและวกไปทางเหนือไปท่าตอน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์เสนอ เนื่อง จากสหภาพเมียนมาร์ต้องการให้ถนนเส้นนี้ผ่านเมาะละแหม่ง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของสหภาพเมียนมาร์รองจากกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์รวมทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมอีกด้วยโดยรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อน ไขผ่อนปรนมูลค่า2,150 ล้านบาท

เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 แต่จะมีถนนแยกจากสามแยกอินดูไปเชื่อมเมาะละแหม่ ง ระยะทาง 212 กิโลเมตร เส้นทางนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนมูลค่า 1,780 ล้านบาทนอกจากนี้เส้นทางช่วงท่าตอน-ย่างกุ้ง มีระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

3เส้นทางสหภาพเมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ พัฒนาตามโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เป็นโครงการนำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจะก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางของสหภาพเมียนมาร์ไทย ลาว และเวียดนามเข้าด้วยกัน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,511 กิโลเมตร ดังนี้

เส้นทางฝั่งตะวันออกของไทยเริ่มจากจังหวัดมุกดาหารสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2เข้าไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาว ผ่านจังหวัดดองฮาและสิ้นสุดที่จังหวัดดานังของเวียดนามเส้นทางฝั่งตะวันตกของไทยเริ่มจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากไปยังเมืองเมียวดีไปยังท่าตอนและย่างกุ้งของสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีถนนเชื่อมไปยังย่างกุ้ง ไทยและสหภาพเมียนมาร์ได้ร่วมรับผิดชอบการก่อสร้างถนนช่วงแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ท่าตอน-ย่างกุ้ง โดยรัฐบาลไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและให้เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ด้วย ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมาระหว่างกันในภูมิภาคนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเส้นทางสายนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและประเทศในกลุ่มเอเชียใต้อื่น ๆได้อีกด้วย

4 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

( 1) การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย - จังหวัดกาญจนบุรี  รัฐบาลไทยสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม (ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น้ ามัน เชื่อมต่อระหว่างเมืองทวายกับชายแดนไทย/พม่าที่บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี)  ตามที่ได้ตกลงในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายลงนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ขณะนี้รัฐบาลพม่าและบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัดอยู่ ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการใรายละเอียด โครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงโครงข่าย economic corridor  ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่ลดระยะเวลาการขนส่งและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยรองรับการพัฒนาพื้นที่และความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(2) เส้นทางถนนสามฝ่าย ไทย - พม่า - อินเดีย (เส้นทางแม่สอด/เมียวดี - หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - พะอัน - ท่าตอน)  รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางจากแม่สอด/ เมียวดี - หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.35 กิโลเมตร มูลค่า 122.9 ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่ อปี 2 549 ขณะนี้รัฐบาลไทยเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างถนนช่วงต่อจากหมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.6กิโลเมตร มูลค่า 872 ล้านบาท

(3) สะพานมิตรภาพไทย - พม่าข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 1และแห่ งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างสะพานฯ แห่งที่ 1 มูลค่ า 104.6 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2540 ต่อมาในปี2549 สะพานฯ เกิดชำรุด ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ ระหว่างการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมสะพานฯแบบถาวร และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการก่อสร้าง สะพานฯ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเจ้าหน้าที่เทคนิคสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในราย ละเอียดต่อไป

ที่มา: คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสหภาพพม่า จัดทำโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย