บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?

ดัชนีบทความ
คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า


คลังสินค้าทัณฑ์บน (
BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?

- เป็นการเก็บสินค้าสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบ ที่นำเข้า มาในประเทศ ได้โดยเสรี โดยไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ก่อน หรือมีหนังสือ ค้ำประกัน ของธนาคาร

- สินค้าทัณฑ์บน สามารถเก็บ ไว้นาน ถึงหนึ่งปี นับจากวัน ที่เรือเข้า ถ้าเก็บไว้ นานกว่านั้น ผู้นำเข้า ต้องขอ ผ่อนผัน จากกรมศุลกากร ส่งออก สินค้าทัณฑ์บน ออกจาก ประเทศไทย หรือจ่าย ค่าอากร ขาเข้า และภาษี ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้นำเข้า ไม่ปฏิบัติตาม จะทำให้ บริษัท พริวิเลจ โกดาวน์ จำกัด มีสิทธิ ในการสงวนสิทธิ ที่จะกระทำ สิ่งใด ๆ กับสินค้า เพื่อเป็นการ ชดเชย ภาระ ผูกพัน ของผู้นำเข้า ที่มีต่อ กรมศุลกากร

- ระยะเวลา ที่ผ่อนผัน ให้ปลอดภาษี จะเท่ากับหนึ่งปี แต่อย่างไรก็ตาม อาจมี การต่อเวลา ออกไป โดยการยื่น คำร้อง ต่อกรมศุลกากร เป็นกรณี ๆ ไป ได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข้อได้เปรียบจากการใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

1. ลดต้นทุนการผลิตหรือลดต้นทุนสินค้าที่นำเข้า ผู้สั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ จากต่างประเทศ ในจำนวนมาก ๆ ย่อมได้เปรียบ ผู้สั่งซื้อ ครั้งละ เล็กละน้อย ทั้งนี้ เพราะราคาเฉลี่ย ต่อหน่วย ของสินค้า LOT ใหญ่ ย่อมถูกกว่า แต่ผู้นำเข้า LOT ใหญ่ จะต้องจ่ายเงิน จำนวนมาก เพื่อชำระ ค่าภาษีอากร เพื่อที่จะ รับของออก ไปจากอารักขา ของศุลกากร การนำของ ไปฝากไว้ กับคลังสินค้า BONDED WAREHOUSE จะช่วย แก้ปัญหา เรื่องการจ่ายเงิน จำนวนมาก เพื่อชำระ ค่าภาษีอากร ได้ กล่าวคือ รับซื้อของใหญ่ เมื่อเรือเข้า ถึงท่ากรุงเทพฯ และท่าอื่น ๆ ก็สามารถ นำของออก จากท่าเรือ ไปเก็บใน คลังสินค้า BONDED WAREHOUSE ได้ทันที โดยที่ ยังไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร แล้วค่อยแบ่ง ชำระ ภาษีอากร ครั้งละน้อย ๆ ตามความ เหมาะสม ในการผลิต หรือการตลาด เป็นการซื้อมาถูก ๆ แล้วยังมี สิทธิ์ผ่อนชำระ ค่าภาษีอีกด้วย

2. ให้โอกาส ในการหา ลูกค้าได้นาน ๆ การนำของเข้า ตามปกติ นอกจากจะต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ให้ครบถ้วน ก่อนนำออก ไปจาก อารักขา ของศุลกากร แล้ว ยังมีข้อจำกัด เรื่องระยะเวลา เพราะกฎหมาย ของศุลกากร กำหนดให้ เก็บของไว้ ในโกดัง ของการท่าเรือ ได้ไม่เกิน 2 เดือน กับ 15 วัน หากไม่ชำระ ค่าภาษี นำของออกไป กรมศุลกากร อาจนำของ ออกขาย ทอดตลาดได้ แต่การนำ ของไปฝาก ไว้กับคลัง สินค้า BONDED WAREHOUSE ของบริษัทฯ นอกจาก ไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ทันทีแล้ว ยังให้โอกาส ในการ หาลูกค้า ทั้งใน และนอก ประเทศ ได้นานถึง 12 เดือน หากจำเป็น มากกว่านั้น ประโยชน์ที่ได้รับคือ ติดต่อ หาลูกค้า ได้แล้ว จึงค่อย มาชำระ ค่าภาษีอากร ภายหลัง และยังให้ เวลา ในการติดต่อ ลูกค้า นานถึง 1 ปีเต็ม ๆแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:39 น.