บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การชดเชยค่าภาษีอากร

ดัชนีบทความ
การชดเชยค่าภาษีอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การชดเชยค่าภาษีอากร

ความหมายที่สำคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร

คำว่า สินค้าหมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร

คำว่า ผลิตหมายความว่า ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

คำว่า เงินชดเชยหมายความว่า เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

คำว่า อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรหมายความว่า อัตราเงินชดเชยสำหรับชนิดและประเภทสินค้าที่จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำว่า การส่งออกสินค้าหมายความว่า การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร รวมถึงการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ศุลกากร

คำว่า ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากรหมายความว่า

(1) ผู้ทำการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงิน กู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายสินค้า   ให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ศุลกากร

(2) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้องไม่ได้รับคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าที่ส่งออก ที่ใช้สิทธิประโยชน์ ดังนี้.

(ก)  การคืนอากรขาเข้าตามาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482

(ข) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

(ค) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

(ง) การยกเว้นอากรหรือลดหย่อนขาเข้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ไม่ใช่การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเครื่องจักร

(จ) การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตปลอดอากรหมวด 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543

(ฉ) การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ศุลกากรและได้รับชำระเงินค่าขายสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าหากเป็นการส่งออกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการค้าจะไม่ได้รับ สิทธิชดเชยค่าภาษีอากร

ขั้นตอนการขอชดเชยค่าภาษีอากร

1 ก่อนการส่งออก

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ให้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  โดยใช้แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1-1 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามแบบคำร้องมอบอำนาจกระทำการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับ สินค้าส่งออก ณ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารทั่วไปสำนัก/สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร

2 ผ่านพิธีการส่งออกสินค้าระบบ e-Export

ให้ผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิ์ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดแล้วส่งข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

2.1 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ  ในช่องการใช้สิทธิ์ชดเชยอากร  ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น

2.2 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ  ในช่องการใช้สิทธิ์พิเศษ  ให้ระบุค่าเป็น “ 003 ”

2.3 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ  ในช่องอัตราอากรขาออก  ให้ระบุค่าเป็น “ 9 PART 3 ”

2.4 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ  ในช่องพิกัดศุลกากร  ให้บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

3. การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

การ ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จะต้องยื่นคำขอฯภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่รับบรรทุกส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว และกรณีเป็นผู้ขอรับเงินชดเชยรายใหม่ให้ยื่นหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และ ใบประกอบโรงงานที่งานเอกสารและข้อมูล ฝ่ายชดเชยอากร ก่อนยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ฝ่ายชดเชยอากร ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

3.1 การโอนสิทธิบัตรภาษี

(1) กรณีก่อนพิมพ์บัตรภาษี

ให้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งประสงค์จะโอนสิทธิตามบัตรภาษีไป ให้แก่บุคคลอื่นแสดงความจำนงในแบบคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในช่องว่างของบรรทัดที่มีข้อความ ประสงค์จะโอนบัตรภาษีให้..................................หากไม่ประสงค์จะโอนก็ให้ระบุข้อความว่า ไม่โอนยื่นต่อฝ่ายชดเชยอากร ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงการโอนบัตรภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันยื่นชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรแก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 12:16 น.