บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากร วัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องไฟฟ้าที่กำหนด

 

การยกเว้นอากรสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องไฟฟ้าที่กำหนด
(ประหยัดพลังงานไฟฟ้า)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้ามา เพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องไฟฟ้าที่กำหนด(ประหยัดพลังงานไฟฟ้า) ดังนี้

ข้อ 58 ของดังต่อไปนี้

() ของ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่าจะสำเร็จรูปแล้วหรือไม่ ของของตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 ข้อ 58

() ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะสำเร็จรูปแล้วหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของตามรายการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 ข้อ 58

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร หมายถึง ผู้นำของเข้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรจะต้องให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิต และต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

(.) ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่จะได้รับการยกเว้นอากร ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันไฟ ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อนว่านำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบตามสูตรการผลิตตาม

(.) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรต้องนำของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้รับการยกเว้นอากร มาผลิตหรือประ กอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ตามสูตรการผลิตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำ เข้า หากมีเหตุขัดข้องหรืออุปสรรคอันใด ต้องรายงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีกรมศุลกากร ก่อนครบกำหนดหนึ่งปี ยกเว้นในกรณีที่ของ หรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองไม่สา   มารถ ผลิตหรือประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ได้ต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทันที และต้องส่งกลับออกไป หรือทำลาย หรือดำเนินการอย่างอื่นตามแต่อธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควร

(๓.๕) สูตรการผลิตที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและรับรองแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

() ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นสูตรการผลิตตามแบบ เครื่องหมายการค้าและรุ่น ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รับรอง

() การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร

(๕.) ในการนำของเข้าครั้งแรก ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(..) หนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (.. ) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (.. ) หรือใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. ๐๓/)

..) สูตรการผลิตซึ่งรับรองโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แยกตามแบบเครื่องหมายการค้าและรุ่น

(..) กำลังการผลิตเต็มที่ของโรงงานต่อปีสำหรับของตาม(..)

(๕.๑.๔) เอกสารแสดงปริมาณของของที่ขอยกเว้นอากรซึ่งคาดว่าจะนำเข้าต่อปี

() จัดให้มีหลักฐานควบคุมและทะเบียนบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบและทราบโดยตลอดถึงการใช้ของไปในแต่ละขั้นตอนของการผลิต และของที่ยังไม่ได้ใช้

() ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้ขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๒๙

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:41 น.