บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับเศษพลาสติก

 

การลดอัตราอากรสำหรับเศษพลาสติก

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับเศษพลาสติก ดังนี้

“ข้อ 22 เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกตามประเภท ๓๙.๑๕ อันเกิดจากการนำเข้าของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดมาผ่านกระบวน การผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้าหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประ กอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎ หมาย ว่าด้วยการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราช อาณาจักร แต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕

() การพิจารณาอนุมัติการให้ลดอัตราอากร

(.) ในการจำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารขอลดอัตราอากร

(.) ให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออกจาก

(..) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(..) เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “C” ก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

() ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศให้บันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๓๐

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:42 น.