บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด

 

การลดอัตราอากรสำหรับถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด ดังนี้

1.  ข้อ26 ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดตามประเภทย่อย ๓๙๒๓.๙๐.๙๐ ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๓๔

2.  ข้อ27ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดตามประเภทย่อย ๗๓๑๑.๐๐.๒ประเภทย่อย ๗๓๑๑.๐๐.๒๒ประเภทย่อย ๗๓๑๑.๐๐.๒๙ ประเภทย่อย ๗๓๑๑.๐๐.๙๓ ประเภทย่อย ๗๓๑๑.๐๐.๙๔ และประเภทย่อย๗๓๑๑.๐๐.๙๙ ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ สำหรับการนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ..๒๕๕๖ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๓๖

3.  ข้อ 28 ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดตามประเภทย่อย ๗๖๑๓.๐๐.๐๐ ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๔0

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:42 น.