บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับปุ๋ย

 

การยกเว้นอากรสำหรับปุ๋ย

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับปุ๋ย ดังนี้

ข้อ69 ปุ๋ยตามประเภท ๓๑.๐๒ ถึงประเภท ๓๑.๐๕

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) มีใบอนุญาตนำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร ที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว้นแต่การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีครั้งหนึ่งในปริมาณไม่เกินชนิดละห้าสิบกิโลกรัม

(.) มีใบสำคัญการยื่นทะเบียนเคมีที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว้นแต่ปุ๋ยเคมีมาตรฐานประเภทเชิงเดี่ยว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.. ๒๕๑๘

(.) มิใช่ยูเรียที่มีไนโตรเจนหนักเกินกว่าร้อยละ ๔๕ ของน้ำหนัก

() ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๔๐

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:43 น.