บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs

ดัชนีบทความ
ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs
หน้าที่ 2
e-IMPORT & e-EXPORT
ทุกหน้า

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs
พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า

กรมศุลกากร ได้นำระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) มาให้บริการผู้ประกอบการค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว และเกิดการโปร่งใส ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้านเอกสารกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร สามารถจัดทำข้อมูลด้วยระบบเครื่องของผู้นำเข้า/ส่งออกเองและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากรได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ อักทั้งมีการรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ/อากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า จะช่วยลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมและเวลาการจัดเก็บสินค้าในโรงพักสินค้า ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการเช่าโรงพักสินค้า

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการเลือกตรวจสินค้า ทำให้สินค้าประมาณ 80% ไม่ต้องผ่านตรวจสอบและไม่ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยระบบของกรมศุลกากรจะแจ้งการสั่งปล่อยของผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงพักสินค้าสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันที สามารถกำหนดเวลาในการซื้อขายและรับมอบสินค้าได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องกักตุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง ของผู้ประกอบการค้า

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

เป็นกระบวนการทางศุลกากรที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทั้งสำหรับการนำเข้า (e-Import) การส่งออก (e-Export) การรับชำระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนย้ายภายในประเทศ โดยผู้ประกอบการค้าจัดทำเอกสารการผ่านพิธีการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) พร้อมการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

มาใช้ในการรับส่งข้อมูลกับกรมศุลกากร โดยใช้มาตรฐานสากล (ebXML) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีการนำเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency) มาใช้ในการควบคุมการขนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางเช่น ต้นทางจากท่าที่นำเข้าไปยังเขตปลอดอากรต้นทางจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปยังท่าที่ส่งออก ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าสามารถดำเนินการในขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ครบวงจร เช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร ฯลฯ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Customs (Paperless)

1.  ผู้ประกอบการผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

1.1  ผู้ประกอบการ หมายถึง

(1)  ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (ผู้นำเข้า ส่งออก)

(2)  ตัวแทนออกของ

(3)  ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

(4)  ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า ออก

(5)  ธนาคารศุลกากร (Customs Bank)

(6)  เคาน์เตอร์บริการ

1.2  สถานที่ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน

(1)  ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ

(2)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหรือสำนักงานศุลกากร หรือ

(3)  ด่านศุลกากร

2.  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Customs

ผู้ประกอบการ (ลำดับที่ 1-5) ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Customs สามารถเลือกวิธีการรับ ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้

2.1  ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะรับ ส่งข้อมูลและลงลายมือชื่อทาง อิเล็กทรอนิกส์เอง (ดูรายละเอียดข้อ 3)

2.2  ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะรับ ส่งข้อมูลเอง

2.2.1  เลือกใช้บริการของตัวแทนออกของซึ่งเลือกปฏิบัติได้ 2 ทาง

2.2.1.1  ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง

(ดูรายละเอียดข้อ 4)

ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของ

2.2.1.2  เป็นผู้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

(ดูรายละเอียดข้อ 5)

2.2.2 เลือกใช้เคาน์เตอร์บริการ ผู้ประกอบการต้องนำข้อมูลใบขน, Invoice มาให้เคาน์เตอร์บริการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยเคาน์เตอร์บริการจะทำการพิมพ์ใบขนสินค้าให้ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:10 น.