บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

การยกเว้นอากรสำหรับของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
แล้วภายหลังได้ส่งออก หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับ ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วภายหลังได้ส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักรดังนี้

ข้อ36 ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้ว และภายหลังได้มีการส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้

() ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๙ ทวิ และ ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓ ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไมเกินหนึ่งปี ให้ผู้นำของเข้าไปในคลังสินค้ทัณฑ์บนจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๖

() ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนให้ผู้นำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็ก ทรอนิกส์ โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยบันทึกในแต๋ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๓๐๗

() การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) ของที่นำเข้ามาตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓

(..) ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งหรือนำของนั้นหรือของที่ผลิต ผสม หรือประกอบด้วยของนั้นออกนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

(..) ต้องนำ เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นคำ ร้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจการและสถานที่ตั้ง เลขทะเบียนการค้า ประเภทของกิจการที่ประกอบ รายละเอียดของของ และวันนำเข้า

(.) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต้องจำหน่ายให้แก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก

โดยมีหลักฐานยินยอมจากหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์อยู่เดิม

(.) ของตาม (.) และ (.) ต้องส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน แต่อธิบดีกรมศุลกากรอาจจะขยายระยะเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:43 น.