บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปใน เขตปลอดอากร

 

การยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปใน
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ดังนี้

ข้อ 61 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศหรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

() การนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ผู้นำสินค้าภายในประเทศดังกล่าวจัดทำคำร้องขอนำเข้าในเขตอารักขาศุลกากร โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “T” ก่อนการขนย้ายของมายังเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

() ในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีโดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

(.) ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบ การเสรียื่นคำร้องขอยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้นำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีนั้น

(.) โดยให้ยื่นหนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีเอกสารแสดงวิธีการใช้วัตถุดิบและบัญชีรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการยกเว้นอากรไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐานการนำเข้า-ส่งออก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หลักฐานการเบิกจ่ายและใช้ไปซึ่งวัตถุดิบ และหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนบัญชีควบคุมผลิตภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(.) เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับหนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการสำนัก งานหรือนายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติวิธีการใช้วัตถุดิบในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะมีหนังสือแจ้งการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบ

() ในการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีเข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

(.) ให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีประเภทของเอกสารหลัก มีค่าเป็น “C” ก่อนการขนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(.) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้บันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในช่องสิทธิพิเศษระบุเป็น๓๓๒และ

(.) การสำแดงพิกัด ราคา และของ ตามใบขนสินค้าเพื่อนำผลิตภัณฑเข้ามาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม

(..) ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งได้ปล่อยผลิตภัณฑ์นั้นออกไปจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(..) ให้ใช้ราคาตามสภาพของผลิตภัณฑ์ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(..) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถ้ามี) ที่ใช้อยู่ในวันที่นำผลิตภัณฑ์นั้นออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

(.) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนิน การอื่นใดเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นวัตถุดิบได้นำเข้ามาในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามคำร้องขอนำเข้าในเขตอารักขาศุลกากร ในข้อ ๖๑ () เท่านั้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:44 น.