บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากร สำหรับเศษหรือของที่ดัอยคุณภาพ

 

การลดอัตราอากร สำหรับเศษหรือของที่ดัอยคุณภาพที่เกิดจากการผลิต ผสม
ประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับเศษหรือของที่ดัอยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ดังนี้

“ข้อ9 เศษหรือของที่ดัอยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่นให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับจำนวนเงินอากรที่คำนวณตามสภาพของหรือราคาของ แล้วแต่กรณี และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลานำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าว

() การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) คำว่าเศษให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้

(.) คำว่าของที่ด้อยคุณภาพให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้

() ให้ผู้นำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า จัดทำใบขนสินค้าเพื่อนำของเข้ามาจำหน่ายหรือนำมาใช้เพื่อการอื่นในประเทศ

(.) โดยจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น “A” ก่อนการขนย้ายเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(.) โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ” 209

(.) การสำแดงพิกัด ราคา และของ ตามใบขนสินค'าเพื่อนำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม

(..) ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งได้ปล่อยเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(..) ให้ใช้ราคาตามสภาพของเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

(..) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถ้ามี) ที่ใช้อยู่ในวันที่นำ เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน”

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:44 น.