บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักร รวมทั้งส่วนประกอบ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดัชนีบทความ
การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักร รวมทั้งส่วนประกอบ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักร รวมทั้งส่วนประกอบ

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากร ตามมาตรา 12แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับ เครื่องจักร รวมทั้งส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนี้

“ ข้อ10  เครื่องจักร ในตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเครื่องจักรดังกล่าวกระสวย กรวย แกน หลอด หรือสิ่งรองรับสำหรับม้วนที่คล้ายกัน ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด หากต้องเสียอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ ๕

() การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) คำว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอหมายความถึง อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๑ โรงงาน จำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.. ๒๕๓๕เพื่อผลิตเส้นใย ด้ายสิ่งทอ ผ้าถัก เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ซึ่งใช้กรรมวิธีการผลิตโดยเครื่องจักรตามพิกัดประเภท ๘๔.๔๓ ถึงประเภท ๘๔.๔๘ และประเภท ๘๔.๕๑ เป็นหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ได้)

(.) ของที่ขอลดอัตราอากรจะต้องเป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศหรือผลิตได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอและคุณภาพไม่เท่าเทียมกับของที่นำเข้า

(.) กรณีที่พบว่ามีการนำของที่ได้รับการลดอัตราอากรไปใช้ประโยชน์ในการอื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีการสำแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไว้เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันพึงบอกให้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ถือเป็นความผิดและพึงต้องรับโทษตามกฎหมาย

(.) เครื่องจักรในตอนที่ ๘๔ และตอนที่ ๘๕ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องจักรดังกล่าว กระสวย กรวย แกน หลอดหรือสิ่งรองรับสำหรับม้วนที่คล้ายกัน ที่อยู่ในข่ายได้รับการลดอัตราอากรมีดังต่อไปนี้

(..) บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำในพิกัดประเภท ๘๔.๐๒ และประเภท ๘๔.๐๓

(..) เครื่องสูบของเหลวในพิกัดประเภท ๘๔.๑๓

(..) เครื่องสูบอัดอากาศในพิกัดประเภท ๘๔.๑๔

(..) เครื่องทำน้ำเย็นในพิกัดประเภท ๘๔.๑๘

(..) เครื่องทำให้แห้งในพิกัดประเภท ๘๔.๑๙

(..) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในพิกัดประเภท ๘๔.๑๙

(..) เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้งในพิกัดประเภท ๘๔.๒๑

(..) เครื่องกรองสารเคมีในพิกัดประเภท ๘๔.๒๑

(..) เครื่องลำเลียงในพิกัดประเภท ๘๔.๒๘

(..๑๐) เครื่องพิมพ์ผ้าในพิกัดประเภท ๘๔.๔๓

(..๑๑) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๔ ทั้งหมด

(..๑๒) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๕ ทั้งหมด

(..๑๓) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๖ ทั้งหมด

(..๑๔) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๗ ทั้งหมด

(..๑๕) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๔๘ ทั้งหมด

(..๑๖) เครื่องจักรในพิกัดประเภท ๘๔.๕๑ ยกเว้นประเภทย่อย        ๘๔๕๑.๒๑.๐๐ประเภทย่อย ๘๔๕๑.๙0.๑๑และประเภทย่อย ๘๔๕๑.๙๐.๑๙แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:44 น.