บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับ ประกอบหรือผลิตเป็นยานบก

ดัชนีบทความ
การลดอัตราอากรสำหรับ ประกอบหรือผลิตเป็นยานบก
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การลดอัตราอากรสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบก

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ดังนี้

“ข้อ12 ให้ลดอัตราอากรแก่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๒ ประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท ๘๗.๐๕ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๒๐ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๒

() ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓ และประเภท ๘๗.๐๔(เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๓๐ให้ผู้นำ ของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละร ายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๓

() ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท ๘๗.๐๖ สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ ดังต่อไปนี้

(.) แทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ให้ผู้นำของเข้าจัดทำ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๔

(.) ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท ๘๗.๐๒ ยานยนต์สำหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ใช้บังคับกับการนำเข้าหม้อน้ำชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๕

(.) รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓ รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภท ๘๗.๐๔ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๓๐ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๖

(.) รถยนต์หรือยานยนต์อื่นๆให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๒๐ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น ๒๑๗

() การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(.) ให้กำหนดความหมายของคำ ดังต่อไปนี้

(..) ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากร หมายถึง ผู้นำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์

(..) แบบ (model) หมายถึง คุณลักษณะของรถยนต์หรือยานยนต์ในส่วนของรูปร่างระบบเกียร์หรือขนาดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน

(...) รูปร่างของรถยนต์ หมายถึง รูปร่างภายนอกของตัวถังที่ประกอบจากชุดช่วยจับยึดหลักของการประกอบตัวถัง (main assembly jig) ตัวเดียวกันรวมถึงรูปร่างของประตูรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง ๒ ประตู รถยนต์นั่ง ๔ ประตู รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (station wagon) เป็นต้น

(...) ระบบเกียร์ หมายถึง เกียร์ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์แบบใด

แบบหนึ่ง เช่น เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ ๔ จังหวะความเร็ว (4 speeds) เกียร์๕ จังหวะความเร็ว (5 speeds) เป็นต้น

(...) ขนาดของเครื่องยนต์ หมายถึง ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์หรือยานยนต์คำนวณหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร เช่น ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์ซนติเมตร เป็นต้น

(.) ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรจะต้องถอดแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐

(..) ในกรณีไม่สามารถถอดแยกตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นและระยะเวลาที่ขอผ่อนผันต่อกรมศุลกากรก่อนการนำเข้าเพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายพิจารณาอนุมัติ

(..) การผ่อนผันถอดแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้การอนุมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนด

(.) ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรต้องใช้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ได้ยื่นไว้ต่อกรมศุลกากรเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่ผู้อื่นนำเข้าจากต่างประเทศ

(.) การขอใช้สิทธิลดอัตราอากรสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

(๔.๕) แบบ (model) ที่กรมศุลกากรอนุมัติไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้สามารถดำเนินการต่อไปได้แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:45 น.