บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับฝ้าย

 

การลดอัตราอากรสำหรับฝ้าย

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับใยฝ้ายและเศษฝ้าย ดังนี้

“ข้อ 13 ใยฝ้าย ตามประเภทย่อย ๑๔๐๔.๒๐.๐๐ ฝ้ายที่ยังมิได้สางหรือหวีตามประเภท ๕๒.๐๑เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย) ตามประเภท ๕๒.๐๒ และฝ้ายที่สางหรือหวีแล้วตามประเภท ๕๒.๐๓ ให้ลดอัตราอากรโดยเมื่อคำนวณอากรตามอัตราอากรที่ต้องเรียกเก็บตามพิกัดอัตราศุลกากรแล้ว ถ้าค่าอากรที่คำนวณได้เกินกิโลกรัมละหนึ่งบาทให้เรียกเก็บอากรกิโลกรัมละหนึ่งบาท ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข'าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๑๘

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:45 น.