บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกตาม มาตรา19 ทวิ

 

การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกตาม มาตรา19 ทวิ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกตาม มาตรา19 ทวิ ดังนี้

“ข้อ19 ของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘).. ๒๕๔๓ ให้ลดอัตราอากร ดังต่อไปนี้

() ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป โดยผู้นำของเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม๋มีหนี้สินค้างชำระต่อกรมศุลกากร และไม่มีประวัติที่กรมศุลกากรว่าเคยทุจริตในการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) .. ๒๕๔๓ และ

(.) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

(..) เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(..) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

(..) เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว๋าการกระทรวงการคลัง

(..) เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(..) ได้นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกำไรย้อนหลังไม่ต่ำกว่าสองปีบัญชีติดต่อกัน และไม่เคยได้รับการปฏิเสธการรับรองฐานะการเงินจากสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

(.) ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๒๖และบันทึกข้อมูลเลขที่อนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วย

() ลดลงเหลือร้อยละ ๕ ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป โดยผู้นำของเข้าต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู'นำของเข้าระดับบัตรทองของกรมศุลกากร ให้ผู้นำของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น๒๒๗และบันทึกข้อมูลเลขที่อนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วย “

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:46 น.