บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำออกจาก

 

การลดอัตราอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำออกจาก
เขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในประเทศ

 

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63 /2555 กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากร ตามมาตรา 12แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.. ๒๕๓๐สำหรับผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากรเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

ข้อ 15 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับอัตราที่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของแต่ละประเทศที่นำเข้า

() การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(.) ของที่จะได้รับการลดอากรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยหรือประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ หรือประเทศไทยรวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ มูลค๋าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔oของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงานทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่กรมศุลกากรกำหนด

(.) ผู้นำของเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นำเข้ามีการใช้สัดส่วนของวัตถุดิบถูกต้องตรงตาม (.)

() วิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ตาม (.) เป็นดังนี้

(.) ผลิตภัณฑ์ที่จะขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ต้องมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ดังนี้

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าว มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex-Factory) หรือ

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าว มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน(Ex-Factory) หรือ

(..) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยรวมกับวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษโดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบดังกล่าวมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex -Factory)

(..) การคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

ต้นทุนการผลิตในประเทศ x ๑๐๐ o % ราคาของผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน (Ex - Factory)ความหมายของคำต่างๆในสูตรการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ คำว่าต้นทุนการผลิตในประเทศหมายถึง ผลรวมของมูลค่าวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและ/หรือจากประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น บวกด้วยกำไร..........
(ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในwww.customs.go.th)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:46 น.